Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Canvi climàtic i sostenibilitat

Suport a la gestió ambiental sostenible del verd urbà, horts públics i planejament urbanístic

L'objectiu del recurs és donar suport als municipis en la gestió ambiental sostenible del verd urbà alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 3, 11, 13 i 15, i inclou:
- Inventaris i plans de poda
- Redacció de plecs de prescripcions tècniques del servei de manteniment del verd urbà
- Projectes d'adequació d'espais públics per a horts urbans
- Estudis de millora de la sostenibilitat del reg
- Valoració del risc de l'arbrat
- Aplicació de la sostenibilitat en el planejament urbanístic
- Conservació i foment de la biodiversitat
- Elaboració d'indicadors de la gestió municipal respecte del verd i de l'adaptació al canvi climàtic.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació i execució, d'acord amb la documentació disponible al centre gestor
Grau de qualitat tècnica (excloents), màxim 60 punts:
- Optimització del recurs: inventaris, auditories tècniques/econòmiques, projectes d'innovació i de sostenibilitat, en el cas del planejament municipis que comptin amb una diagnosi del sistema d'espais lliures per a processos de planificació urbanística i sectorial (programa d'anàlisi i planificació del sòl no urbanitzable de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat), ja sigui que estigui feta o en curs [60 punts].
- Redacció de plecs tècnics [40 punts].
- Plans, models de gestió dels serveis [20 punts].
- Reiteració en els suport tècnic que ja s'hagi donat en el període dels dos anys anteriors en el mateix àmbit (verd urbà, horts i planejament) [10 punts].
- Petició relacionada amb l'àmbit de suport (verd urbà, horts i planificació) que no forma part de les línies estratègiques que figuren en la descripció [5 punts].
60
Població
Població, màxim de 25 punts.
Per els estudis de verd urbà i horts:
- Menys de 1.000 habitants [25 punts].
- De 1.001 a 5.000 habitants [20 punts].
- De 5.001 a 20.000 habitants [15 punts].
- De 20.001 a 50.000 [10 punts].
- Més de 50.000 habitants [5 punts].

Per als estudis de planificació:
- Menys de 10.001 habitants [25 punts]
- Més població [0 punts].
25
Treball en xarxa (Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Pacte d'Alcaldes, etc.) 15
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-160, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-160-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: - Per a la sol·licitud de redacció de plecs de prescripcions tècniques, és imprescindible l'existència d'inventari actualitzat.
- Per a la sol·licitud de projectes d'adequació d'espais públics per a horts urbans, és imprescindible tenir un espai per aquesta destinació.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental;Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19257