Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Canvi climàtic i sostenibilitat

Suport a la gestió ambiental sostenible de l'abastament d'aigua

Amb els escenaris de canvi climàtic que es preveuen en els propers anys és necessari adaptar la gestió de l'abastament de l'aigua per tal que els nostres municipis siguin resilients a aquests canvis. Amb aquest recurs es dona suport als municipis en la gestió sostenible d'aquest servei. La implementació d'aquestes accions s'alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible: 3, 6, 11, 12 i 13 (ODS). El recurs inclou les següents actuacions:
- Promoció de mesures de suport de la gestió ambiental i econòmica dels recursos locals
- Auditories econòmiques per a l'avaluació i l'optimització dels recursos econòmics dels contractes de concessions en la gestió del servei d'abastament d'aigua
- Estudis de l'estructura tarifària i propostes de millora
- Estudis per al foment de l'estalvi i eficiència en la gestió de l'abastament d'aigua: reutilització d'aigua, aprofitament de l'aigua de pluja, reducció de consums municipals, etc.
- Suport a la redacció de les prescripcions tècniques dels plecs de condicions dels serveis d'abastament d'aigua
- Suport a la redacció d'estudis tècnics per a l'estudi dels diferents models de gestió dels serveis d'abastament d'aigua
- Estudis hidrogeològics per avaluar la possibilitat d'implementar noves captacions de pous o millorar les captacions existents
- Estudis de capacitat de saturació de captació dels aqüífers.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Qualitat tècnica
Grau de qualitat tècnica (excloents):
- Optimització del recurs: inventaris, auditories tècniques/econòmiques, projectes d'innovació i de sostenibilitat [60 punts].
- Redacció de plecs tècnics [40 punts].
- Plans, models de gestió dels serveis [20 punts].
- Reiteració en el suport tècnic que ja s'hagi donat en el període dels dos anys anteriors en el mateix àmbit (residus, verd urbà, horts i aigua) [10 punts].
- Petició relacionada amb l'àmbit de suport (residus, verd urbà, horts i aigua) que no forma part de les línies estratègiques de treball de l'Oficina que figuren a la descripció [5 punts].
60
Treball en xarxa
Treball en xarxa :
- Formar part de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat [5 punts].
- Formar part del Pacte d'Alcaldes [5 punts].
- Formar part d'un cercle o d'un grup de treball relacionat amb el tema sol·licitat [10 punts].
20
Obligació de prestar el servei
Obligació de prestació del servei:
- Si és servei bàsic obligatori [20 punts].
- Si no és servei bàsic obligatori [0 punts].
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual es modifiquen la llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19256