Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Canvi climàtic i sostenibilitat

Suport a la gestió ambiental de residus, neteja viària i inventaris d'edificis municipal amb amiant

L'objectiu del recurs és donar suport als municipis en la gestió dels residus des de la prevenció, minimització i correcta gestió dels residus i del servei de neteja viària, les propostes estan alineades amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 3, 9, 11, i 13:
- Estudis de viabilitat tècnica i econòmica en la recollida de residus i la neteja viària
- Suport a la redacció de les prescripcions tècniques dels plecs de condicions dels serveis de recollida de residus i neteja viària
- Estudis del compliment de la prestació dels serveis municipals de recollida i neteja viària
- Auditories econòmiques per a l'avaluació i l'optimització dels recursos econòmics dels contractes de concessions en la gestió del servei de recollida de residus i neteja viària
- Estudis de l'estructura de taxes i propostes de millora
- Suport a la redacció d'estudis tècnics per a l'estudi dels diferents models de gestió dels serveis de recollida de residus i neteja viària
- Deixalleries: informes d'avaluació i millora. Suport en la redacció dels plecs
- Deixalleries: Suport a la redacció d'estudis tècnics per a l'adequació de les deixalleries per realitzar activitats de reutilització i preparació per a la reutilització
- Deixalleries: suport a la gestió de l'amiant, elaboració de plans de treball
- Suport en l'elaboració de censos d'edificis municipals amb amiant.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica
Grau de qualitat tècnica (criteris excloents entre ells) màxim de 40 punts.
Per els treballs de residus i neteja viària:
- Optimització del recurs: inventaris, auditories tècniques/econòmiques, projectes d'innovació i de sostenibilitat [40 punts].
- Redacció de plecs tècnics [30 punts].
- Plans, models de gestió dels serveis [20 punts].
- Reiteració en els suport tècnic que ja s'hagi donat en el període dels dos anys anteriors en el mateix àmbit (residus, neteja viària) [10 punts].
- Petició relacionada amb l'àmbit de suport (residus, neteja viària) que no forma part de les línies estratègiques de treball de l'Oficina [5 punts].
Per els treballs d'inventaris d'edificis amb amiant:
- Nombre d'edificis municipals per cada 1000 habitants construïts/rehabilitats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la prohibició de l'ús de l'amiant (2002) [30 punts].
- Municipis situats en zones sensibles a l'amiant [10 punts].
40
Treball en xarxa
Treball en xarxa, màxim 20 punts:
- Formar part de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat [5 punts].
- Formar part del Pacte d'Alcaldes [5 punts].
- Formar part d'un cercle o d'un grup de treball relacionat amb el tema sol·licitat [10 punts].
20
Obligació de prestació del servei
Obligació de prestació del servei, màxim 20 punts:
- Si és servei bàsic obligatori [20 punts].
- Si no és servei bàsic obligatori [0 punts].
20
Població
Població (fins a 20 punts):
- Menys de 5.000 habitants [20 punts].
- De 5.001 a 10.000 habitants [15 punts].
- De 10.001 a 20.000 [10 punts].
- Més de 20.000 habitants [5 punts].
En el cas d'ens supramunicipals, la mida a efectes de la puntuació serà la mitjana de població dels municipis on es realitzi l'actuació.
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Dues per ens local: una de l'ambit dels residus i la neteja viària i una altra per el cens d'edificis.
Altres condicions: - Per a la sol·licitud de redacció de plecs és imprescindible tenir un estudi de viabilitat tècnica i econòmica previ.
- Per a la sol·licitud de cens d'edificis es necessari un mínim de 2 edificis i fins a un màxim de 2 edificis/1.000 habitants (màxim de 10 edificis).

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental;Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual es modifiquen la llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19255