Fitxa del recurs

Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial
Administració local

SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital

Es dona suport a la modernització i la transformació digital dels ens locals a través de la implantació de metodologies organitzatives i de plataformes de tramitació electrònica per millorar la seva gestió interna de forma més eficient i sistemàtica, tot enfortint i simplificant els canals de relació telemàtica amb la ciutadania.

El conjunt de serveis d'administració digital inclosos en el recurs són:
- Implantació del model de treball e-SET i de les seves eines: registre i gestor d'expedients electrònics
- Integració progressiva amb la resta de serveis i sistemes telemàtics oferts per la Diputació de Barcelona i amb els del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) com ara els següents: e-NOTUM, e-TAULER, EACAT, e-TRAM, e-FACT, Iarxiu, MUX, VIA OBERTA i altres que es puguin incorporar en el futur
- Suport permanent als ens locals, tant en la part funcional com en temes d'administració digital.

Es tracta d'un recurs de prestació continuada que està subjecte a les especificacions determinades en les seves condicions d'accés: www.diba.cat/documents/205293/154819111/C1-159-18_Condicions_acces.docx

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

El termini de sol·licitud d'aquest recurs comença l'1 de juliol de 2019.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Acceptació de les condicions d'accés del recurs "SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital de la Diputació de Barcelona"
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-110, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-110-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: Condicions d'accés al recurs, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/154819111/C1-159-18_Condicions_acces.docx

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La priorització de l'inici de la fase de diagnosi es realitzarà tenint present els criteris de ponderació següents:
- Municipis amb població inferior o igual a 1.000 habitants: 30 punts
- Municipis d'entre 1.001 i 3.000 habitants: 15 punts
- Municipis d'entre 3.001 i 5.000 habitants i EMD: 10 punts
- Ens locals que comparteixen o acumulen funcions de secretaria-intervenció quan un d'ells tingui la metodologia e-SET implantada o sigui sol·licitada per ambdós: 25 punts
- Ens locals sense solució de gestor digital d'expedients implantada: 15 punts
- Ens locals que formen part de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM): 10 punts
- Ens locals amb la metodologia e-SET implantada: 5 punts

- Fruit de la fase de diagnosi prevista en les condicions del servei, es poden identificar mancances tant tecnològiques com organitzatives que dificultin la continuïtat del projecte. En aquest cas, el Gabinet d'Innovació Digital proposarà a l'ens destinatari les mesures a adoptar i el termini per a realitzar-les, així com les mesures de suport que, si escau, se li ofereixin des de la Diputació de Barcelona que puguin ser del seu interès.
Si passat aquest termini, les mancances tecnològiques i/o organitzatives persisteixen i no es pot garantir la correcta implantació del projecte, el Gabinet d'Innovació Digital podrà iniciar els tràmits per a la revocació del suport sens perjudici que l'ens destinatari pugui tornar-lo a sol·licitar.

- La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment d'aprovació de l'assistència.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalizació i sostenibilitat de l'administració Local
    El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a municipis de fins a 20.000 habitants.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 30/09/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Desenvolupament i manteniment d'eines informàtiques

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gabinet d'Innovació Digital

Tel. 934 022 803
gb.innovaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19250