Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Comerç i consum

Serveis públics de consum (OMIC i OCIC)

L'objectiu del recurs és fomentar l'atenció prestada pels ens locals a la ciutadania en matèria de consum, donant suport a la creació i al funcionament dels serveis públics de consum dels ens locals de la demarcació de Barcelona amb conveni d'adhesió a la Xarxa Local de Consum.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants eventuals usuaris del servei
- Ens locals amb població <50.000 habitants [5 punts].
- Ens locals amb població >50.000 i = ó < 100.000 habitants [20 punts].
- Ens locals amb població >100.000 i = ó < 150.000 habitants [30 punts].
- Ens locals amb població > 150.000 habitants [40 punts].

Pel que fa als municipis, entenem com a població eventualment usuària, la població total censada. Pel que fa als consells comarcals, entenem com a població eventualment usuària, la població total de la comarca, disminuïda en el nombre d'habitants dels municipis sol·licitants que tinguin un Servei Públic de Consum en funcionament.
40
Servei públic de consum existent o de nova creació
- Servei públic amb creació anterior a 2017 [20 punts].
- Servei públic creat els anys 2017, 2018 o 2019 [35 punts].
35
Grau de participació d'electes i de personal tècnic de l'ens local en les activitats programades per la Xarxa Local de Consum
- Per participar en l'Assemblea i/o en la Comissió Coordinadora, per cada sessió [3 punts].
- Per participar en la Comissió Tècnica, per cada sessió [2 punts].
- Per col·laboracions escrites al butlletí "L'Aparador", per col·laboració [2 punts].
- Per assistir a accions formatives organitzades per la xarxa, per sessió [ 1 punt].
- Per participar en el Cercle de Comparació OMIC, per cada sessió [2 punts].
25
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Els ens locals que sol·licitin el recurs han d'estar adherits a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.
- En cas d'execució conjunta, cal que amb la sol·licitud s'acrediti la conformitat dels altres ens destinataris.
- Inscripció al directori de serveis públics de consum de Catalunya.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf

Dades tècniques C4-022, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-022-19.pdf
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2019
Justificació 2019: 01/02/2020 a 31/03/2020
Altres condicions d'execució i justificació: En cas d'execució conjunta, cal que amb la justificació s'hi adjunti document que acrediti la col·laboració interadministrativa.

Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
  • Llei 22/2010 de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya; Reial Decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general per la defensa dels consumidors i usuaris; Decret 198/2016, de 23 de febrer, sobre la inspecció de consum i control de mercat, el procediment de presa de mostres, les mesures cautelars i alstres actuacions inspectores
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Suport a les Polítiques de Consum

Tel. 934 022 130
s.suportpolc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19249