Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Igualtat i sostenibilitat social

Serveis d'intervenció socioeducativa

Suport al disseny de serveis d'intervenció socioeducativa (infància i adolescència en risc i les seves famílies), implementant el nou model impulsat des de la Generalitat de Catalunya.
L'objectiu del nou model és situar la família com a unitat social bàsica que vetlla per la protecció i el desenvolupament dels seus membres, amb possibilitats de millora i canvi, tenint en compte els diferents nivells de risc.
El model inclou el disseny de:
- Servei a les famílies amb infants de 0-3 anys
- Servei d'atenció diürna (antic centre obert)
- Servei d'intervenció amb famílies amb infants i adolescents
- Servei d'acompanyament d'adolescents
- Servei d'intervenció socioeducativa itinerant.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens
- Si existeix una figura referent del projecte [50 punts].
- Si la persona referent assumeix parcialment la coordinació [25 punts].
- Si no disposa d'aquesta persona o no posa nombre d'hores [ 0 punts].
50
Grau de concreció de la demanda en termes de definició, objectius i resultats esperats
- Si omple detalladament l'apartat 3 de la demanda [50 punts].
- Si l'apartat 3 recull informació poc detallada [25 punts].
- Si l'apartat 3 no recull informació [0 punts].
50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-020, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-020-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei de Suport de Programes Socials. Els recursos d'espais de millora: plans de drogues; ciutats amigues i "Implantació guia maltractaments" no compatbilitzen en aquest màxim.
Altres condicions: Es dona el recurs fins a un màxim de 15 sol·licituds amb millor puntuació. En cas d'empat, s'atorga per ordre d'entrada.

El 100% dels treballs s'han de lliurar en un termini màxim de 3 mesos des de la realització de l'objecte de l'assistència.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Llei 14/2010 de 27 de maig dels drets i les oportunitats de la infància i adolescencia
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabilitat Social

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19248