Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Salut pública

Sanitat ambiental

L'objectiu del recurs és fomentar i protegir la salut de les persones pel que fa als riscos derivats de factors ambientals. Es dona suport al desenvolupament de projectes i activitats de sanitat ambiental, dins de l'àmbit competencial i amb referència al marc normatiu, com ara els següents:
- Control integral de plagues urbanes (desinsectació i desratització), excloent-ne els fitosanitaris (exemple: la processionària del pi)
- Manteniment, vigilància i control sanitari per a la prevenció de la legionel·losi
- Prevenció i control de l'expansió del mosquit tigre
- Control integral d'aus urbanes
- Costos materials i analítiques de piscines per garantir-ne les condicions higienico-sanitàries.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte segons les dades aportades al formulari de dades tècniques associat a la sol·licitud
70
Nombre d'habitants de l'ens, de manera que, com més població, millor valoració
30
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-050, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-050-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: L'import mínim de l'ajut serà de 2.000 euros o la quantitat sol·licitada per l'ens local, si és inferior.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Per a municipis de1.001 a 10.000 habitants: 20%. Per a municipis de més de 10.000 habitants: 40%. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior o igual a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf

Dades tècniques C4-024, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-024-19.pdf
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2019
Justificació 2019: 01/02/2020 a 31/03/2020
Altres condicions d'execució i justificació: Si s'elabora material de difusió en qualsevol format caldrà que, abans d'incorporar el logotip de la Diputació de Barcelona, es trameti el material al Servei de Salut Pública per a la seva validació.

Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei 15/1990, de 9 de juliol d'ordenació sanitària de Catalunya
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Salut pública

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel. 934 022 468
s.salutp@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19238