Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població

Redacció del projecte executiu per a l'obertura i manteniment de la franja perimetral

Redacció d'un projecte executiu sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de les urbanitzacions i altres nuclis de població situats en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta, amb l'objectiu d'aportar un instrument tècnic a l'ajuntament que contingui la informació necessària que ajudi a implantar l'obertura de la franja perimetral tal com estableix la legislació vigent.
Es tracta d'un projecte d'obres que conté:
- Criteris tècnics per a l'establiment del traçat de la franja perimetral
- Inventari forestal
- Mètodes de tractament de la vegetació que s'aplicaran
- Pressupost
- Estudi de seguretat i salut
- Cartografia associada a l'actuació.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de vulnerabilitat de la urbanització o del nucli de població sol·licitat
Es valora la vulnerabilitat dels nuclis de població tenint en compte el creuament de dades d'orientació, pendent mitjà del terreny i grau de cobertura del sòl:
- Nuclis amb major vulnerabilitat [40 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat mitjana [30 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat mitjana baixa [20 punts].
- Nuclis amb menor vulnerabilitat [10 punts].
40
Presentació del plànol del planejament urbanístic vigent del sector de la urbanització o del nucli de població sol·licitat
La primera fase de treball del projecte de franja perimetral és determinar la delimitació del nucli de població o urbanització:
- Format editable amb el nucli delimitat [15 punts].
- Format no editable amb el nucli delimitat [10 punts].
- Format editable o no editable amb el nucli no delimitat [5 punts].
15
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació
- Urbanitzacions o nuclis de població sol·licitats que són contigus a una altre urbanització o nucli que ja disposa de projecte de franja redactat per l'OTPMIFDA [15 punts].
- Urbanitzacions o nuclis de població on actualment l'OTPMIFDA està executant treballs de gestió i millora forestal a la zona contigua a la urbanització o nucli sol·licitat [15 punts].
- Urbanitzacions o nuclis de població amb PPU redactat per l'OTPMIFDA abans del 2008 no executats [5 punts].
15
Existència d'antecedents: Es prioritzaran els municipis que no hagin rebut aquest tipus de recurs en els Catàlegs 2017 i 2018
- Municipis que no han rebut aquest recurs en el catàleg 2017 i/o 2018 [15 punts].
- Municipis que han rebut aquest recurs en el catàleg 2017 i/o 2018 [0 punts].
15
Risc d'incendi forestal del municipi, d'acord amb el Decret 64/1995, i l'annex 7 del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT)
- Municipis amb alt risc d'incendi segons decret 64/1995 i annex 7 INFOCAT [10 punts].
- La resta de municipis [0 punts].
10
Aprovació del plànol de delimitació posteriorment a la modificació de la Llei 2/2014
- Municipi que disposa del Plànol de delimitació aprovat [5 punts].
- Municipi que no disposa del Plànol de delimitació aprovat [0 punts].
5
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-168, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-168-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: - Els ajuntaments poden sol·licitar un màxim de dues urbanitzacions o nuclis de població per municipi.
- Els ajuntaments han de presentar una sol·licitud per cada urbanització o nucli de població.
Altres condicions: S'acceptaran les sol·licituds que presentin urbanitzacions o nuclis de població situats en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta.

Donar resposta al 100% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 4 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya; Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals; Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals; Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana.
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Territori i parcs naturals

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica Prev. Mpal. Inc. For. i Des. Ag

Tel. 934 022 614
ot.prevencioif@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19235