Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Administració local

Recurs en continuïtat en protecció de dades (RECPD)

Assistència tècnica als ens locals per a l'adequació a la normativa de protecció de dades personals, establerta en el Reglament general de protecció de dades (RGPD).
El suport pot incloure:
- L'assumpció, en continuïtat, de la figura de Delegat de Protecció de Dades (DPD) per als ajuntaments de fins a 5.000 habitants i Entitats Municipals Descentralitzades que ho sol·licitin. L'assistència incorpora, també, la realització de totes les actuacions necessàries per a l'adequació al Reglament
- la Gestió relacional amb els ens locals entre 5.001 i 20.000 habitants per a la confecció del Registre d'Activitats del Tractament (RAT).

La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Sol·licitud de la figura de Delegat de Protecció de Dades (DPD) de l'ens local 30
Haver realitzat una auditoria en protecció de dades els dos darrers anys
- L'ens local ha realitzat una auditoria en protecció de dades els darrers dos anys [30 punts].
- L'ens local no ha realitzat una auditoria en protecció de dades els darrers dos anys [0 punts].
30
Sol·licitud per a la confecció del Registre d'Activitats del Tractament (RAT) 20
Ordre d'arribada de les sol·licituds
- Sol·licitud presentada el primer o segon mes del termini de presentació [20 punts].
- Sol·licitud presentada el tercer o quart mes del termini de presentació [10 punts].
- Sol·licitud presentada el cinquè mes del termini de presentació [5 punts].
20
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-001-19.pdf
Altres condicions: - Certificat acreditatiu de la realització d'una auditoria de protecció de dades en els dos darrers anys.
- Per a la confecció del Registre d'Activitats de Tractament (RAT) cal que la Diputació hagi assumit la funció de DPD de l'ens local en la data de presentació de la sol·licitud.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Garantir que un mínim del 75% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades); Reial decret llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 31/05/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Tel. 934 723 510
ds.tsc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19232