Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses

Suport al desenvolupament d'activitats en matèria d'intermediació laboral amb l'objectiu de proporcionar eines i coneixements tant a les persones demandants d'ocupació com a les empreses. Es posa a disposició dels ens locals un conjunt d'activitats catalogades en els blocs següents:

1. Tallers d'alfabetització digital, d'una durada d'entre 4 i 25 hores.
2. Tallers de recerca de feina, d'una durada d'entre 4 i 15 hores.
3. Sessions d'orientació laboral, d'una durada d'entre 10 i 20 hores.
4. Sessions de suport a l'empresa, d'una durada d'entre 2 i 5 hores.

Més informació a: www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-per-als-serveis-locals-d-ocupacio-slo-persones-i-empreses


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals

Requisits de concessió:
Adequació de l'activitat amb l'oferta del Catàleg sectorial
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-097, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-097-19.pdf
Altres condicions: - L'ens local ha d'estar adherit al Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC) (BOPB 30 de desembre de 2015) i/o al Protocol general de la Xarxa OTL (BOPB 14 de juliol de 2016).
- L'import màxim anual per ens local és de 6.000 euros.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
En cas d'actuacions d'àmbit supramunicipal, el percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació serà del 10%. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. A excepció de: Només es considera elegible la despesa corresponent a la contractació de la persona experta o empresa consultora que imparteix el taller o sessió.

Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf

Dades tècniques C4-042, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-042-19.pdf
Altres condicions d'execució i justificació: - L'activitat s'ha d'executar sempre i quan hi hagi un mínim de 7 persones inscrites.
- Més informació a: www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-per-als-serveis-locals-d-ocupacio-slo-persones-i-empreses

Garantir que un mínim del 90% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic; Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació; Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 30/09/2019
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel. 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19231