Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Recull d'activitats de suport al teixit empresarial

Suport a un conjunt d'activitats catalogades que tenen per objectiu potenciar l'oferta de serveis a les empreses i les persones emprenedores:
- Sessions d'acompanyament per a persones emprenedores que tinguin un projecte empresarial, amb una durada d'entre 2 i 8 hores
- Tallers de consolidació i creixement d'empreses, amb una durada d'entre 8 i 20 hores
- Sessions informatives per a persones emprenedores i empreses, amb una durada d'entre 1 i 5 hores
- Dinàmiques de "networking" per a persones emprenedores i empreses, amb una durada d'entre 2 i 5 hores.

Més informació a: www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-empresarials


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Adequació de l'activitat amb l'oferta del catàleg sectorial
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-101, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-101-19.pdf
Altres condicions: - L'import màxim d'ajut anual per ens local és de 15.000 euros.
- Més informació: www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-empresarials

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
En cas d'actuacions d'àmbit supramunicipal, el percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació serà del 10%. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. A excepció de: Només es considera elegible la despesa corresponent a la contractació de la persona experta o empresa consultora que imparteix el taller, sessió o dinàmica.

Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf

Dades tècniques C4-042, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-042-19.pdf
Altres condicions d'execució i justificació: Més informació: www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-empresarials

Garantir que un mínim del 85% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 30/09/2019
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu

Tel. 934 022 524
s.teixitprod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19230