Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Medi ambient

Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les energies renovables

L'objectiu és reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) i augmentar l'estalvi econòmic. Inclou la redacció dels estudis següents alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 7, 11 i 13:
- Redacció d'estudis i projectes de millora de l'eficiència de l'enllumenat públic i/o de la qualitat del cel nocturn
- Projectes per impulsar la implantació de la generació d'energia renovable (solar, mini eòlica..) al món local
- Projectes per impulsar l'ús de la biomassa i/o la geotèrmia com a font d'energia tèrmica renovable local
- Redacció d'estudis i projectes de millora de l'eficiència i l'estalvi energètic dels equipaments públics locals.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació i execució, d'acord amb la documentació disponible al centre gestor
- Estudi o projecte orientat a l'optimització del recurs [10 punts].
- No s'hagi concedit ajuts per l'eficiència energètica els dos anys anteriors [10 punts].
- Major potencial d'estalvi i/o pitjor estat de partida (enllumenats amb làmpades molt poc eficients, edificis que tenen o obtindrien una molt baixa certificació energètica) [10 punts].
- Caràcter especialment innovador i/o alt potencial replicador del projecte [10 punts].
40
Població
- Menys 2.500 habitants [30 punts].
- Menys de 5.000 habitants [25 punts].
- Menys de 10.000 habitants [20 punts].
- Menys de 20.000 habitants [10 punts].
En el cas d'ens supramunicipals, la mida a efectes de la puntuació és la mitjana de població dels municipis on es realitzi l'actuació.
30
Treball en xarxa (Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Pacte d'Alcaldes, etc.)
- Pacte dels alcaldes [10 punts].
- Xarxa de ciutats i pobles [10 punts].
- Si es tracta ens supramunicipal [15 punts].
- Si participa a cercle de comparació de la temàtica [5 punts].
20
Obligació legal de prestar el servei
- Obligatori [10 punts].
- Ajuda a prestar millor un servei obligatori [5 punts].
- No obligatori [0 punts].
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat; Llei 4/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19226