Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Canvi climàtic i sostenibilitat

Promoció de la mobilitat sostenible

Amb aquest recurs es pretén fomentar la reducció dels desplaçaments amb vehicles privats i de combustibles fòssils i promoure els desplaçaments amb transports menys contaminants, per tal de fer uns entorns urbans amb menys contaminació atmosfèrica, menys soroll, més seguretat, en definitiva, més sostenibles. La implementació d'aquestes accions s'alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3, 4, 7, 11 i 13. El recurs inclou les següents actuacions:
- Plans/estudis de camins escolars
- Foment de la mobilitat en bicicleta: plans estratègics de la bicicleta, accions de foment de l'ús de la bicicleta
- Estudis de mobilitat sostenible: pacificació, recuperació espai per a les persones
- Mobilitat elèctrica: plans de mobilitat elèctrica, estudis supralocals d'implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics
- Plans de desplaçament d'empresa (PDE, sols ajuntaments)
- Suport a la implementació d'accions derivades dels PDE
- Suport a accions de mobilitat derivades dels PAESC
- Assessorament tècnic en la definició de la figura de gestor/a municipal de la mobilitat.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte
Grau de qualitat tècnica del projecte (fins a 60 punts, excloents, excepte el darrer):
- Es pertany a zona d'especial protecció atmosfèrica [50 punts].
- Es disposa de planificació de la mobilitat local (PMU, estudi de mobilitat) i/o Pla de qualitat de l'aire [20 punts].
- Existeix petició supramunicipal /municipis inclosos en el pla PIRVEC [40 punts].
- S'aporta un grau de qualitat tècnica superior [10 punts].
60
Població
- Menys de 1.000 habitants [30 punts].
- Menys de 5.000 habitants [20 punts].
- De 5.001 a 10.000 habitants [15 punts].
- De 10.001 a 20.000 habitants [10 punts].
- Més de 20.000 habitants [10 punts].
En el cas d'ens supramunicipals, la mida a efecte de la puntuació és la mitjana de població dels municipis on es realitzi l'actuació.
30
Treball en xarxa
- Treball en xarxa fins a [10 punts].
- Membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat [5 punts].
- Membres del Pacte d'alcaldes i alcaldesses [5 punts].
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Garantir que un mínim del 85% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19223