Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Polítiques de teixit productiu

Projectes singulars de dinamització del teixit productiu

Suport econòmic a projectes que tinguin per objectiu dinamitzar i potenciar el teixit productiu local, com ara els següents:
1. Projectes experimentals innovadors
2. Projectes d'actuació en els àmbits següents:
- Plans d'impuls a la innovació empresarial i/o a la tranformació digital de les empreses.
- Projectes de transformació de les empreses cap a l'economia circular
- Projectes d'emprenedoria social i responsabilitat social empresarial
- Projectes sobre sectors estratègics.

El període d'execució del recurs és pluriennal, des del 01.01.2019 fins al 31.12.2020, amb una convocatòria de sol·licitud cada any.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de l'actuació. Caldrà un mínim de 4 punts sobre 10 en aquest criteri per obtenir finançament
65
Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model d'agències)
20
Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic)
15
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-100, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-100-19.pdf
Per a actuacions d'execució conjunta, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a cada ens. Vegeu model a: www.diba.cat/web/economieslocals. Per actuacions supramunicipals, cal adjuntar l'acreditació documental de l'acord de concertació.
Nombre màxim de sol·licituds: Tres per ens.
Altres condicions: - No són subvencionables actuacions de comerç, turisme i de l'àmbit de Millora de la competitivitat d'empreses de productes alimentaris locals i de qualitat.
- Import màxim d'ajut: 50.000 euros en cas de sol·licituds municipals, i 85.000 euros en cas de sol·licituds supramunicipals.
- El cost mínim previst de l'actuació ha de ser de 25.000 euros.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 40%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Despeses directes elegibles:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc.
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc.

Despeses indirectes: com a màxim el 15% de les despeses directes
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf

Dades tècniques C4-042, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-042-19.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2020
Justificació 2019: 01/03/2020 a 31/03/2020
Justificació 2020: 01/03/2021 a 31/03/2021
Altres condicions d'execució i justificació: - A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 0,60. Per a un cost total justificat inferior, s'ha d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- En el cas d'actuacions d'execució conjunta, cap ens pot tenir una participació superior al 80% del cost total de l'actuació.
- Més informació: www.diba.cat/web/economieslocals

Verificar o requerir l'esmena del 90% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Economia i treball

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu

Tel. 934 022 524
s.teixitprod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19222