Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Participació ciutadana

Projectes de participació ciutadana

Assessorament i acompanyament tècnic per al foment de la participació ciutadana. S'ofereix suport als ens locals en el desenvolupament de projectes per al foment de la participació ciutadana a través de processos de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació sobre qualsevol assumpte de la seva competència.

Els projectes poden preveure actuacions en matèria de:
- Plans i reglaments de participació ciutadana
- Pressupostos participatius
- Incorporació de les TIC en processos de participació
- Espai públic i equipaments
- Planejament urbanístic
- Altres processos d'impuls de la participació ciutadana.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció, planificació, execució i claredat expositiva
- Concepció i planificació: s'ha valorat l'adequació al recurs, el calendari i la necessitat del projecte, 50% del total del criteri.
- Execució i claredat expositiva: s'ha valorat la metodologia, la transversalitat i el treball en xarxa, 50% del total del criteri.
60
Nombre d'habitants de l'ens, amb priorització dels municipis amb menys població
- En funció de la demanda es valora la creació de diferents trams, però sempre amb el criteri de prioritzar els municipis de menys població.
40
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-043, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-043-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 100% dels treballs s'han de lliurar en un termini màxim de 30 dies hàbils des de la realització de l'objecte de l'assistència.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 30 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana

Tel. 934 022 713
s.politiquesacpc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19212