Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Projecte de mobiliari de biblioteques noves o en trasllat

Davant el procés de creació, rehabilitació integral o trasllat d'una biblioteca pública municipal i la necessitat de contractar l'adquisició de mobiliari, s'ofereix la redacció del projecte de mobiliari i equipament d'acord amb la normativa actual i adaptat als paràmetres del Mapa de Lectura Pública de Catalunya. Inclou el projecte de mobiliari (prestatges, cadires, etc.) i el projecte de l'equipament audiovisual i de radiofreqüència.
S'ofereix exclusivament a biblioteques adherides o en procés d'adhesió a la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la Diputació de Barcelona, sempre que disposin de l'edifici construït o en procés de construcció.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'entre 1.001 i 20.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Població superior a 2.500 habitants i existència de sol·licituds de Meses de concertació en el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" per a projectes de biblioteques 40
Tenir programada la inauguració de l'equipament bibliotecari en un termini no superior a dos anys 20
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens: disposar d'un arquitecte responsable del projecte i de les obres 25
Grau d'adequació als paràmetres del Mapa de Lectura Pública de Catalunya 15
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-056, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-056-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per municipi i per biblioteca de la Xarxa.
Altres condicions: - L'ajuntament sol·licitant ha de tenir consignació pressupostària suficient en l'exercici en curs per licitar l'adquisició del mobiliari, o bé comprometre's a ternir-la en l'exercici en el que es prevegi exeutar l'actuació.
- Es requereix que la biblioteca estigui adherida o en procés d'adhesió a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 30/09/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Programació i Avaluació

Tel. 934 022 241
o.programacio.bib@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19207