Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Programes d'actuació municipal d'habitatge

Redacció de programes d'actuació municipal d'habitatge consistents en instruments de planificació no reglada, de contingut analític, estratègic i propositiu, en els quals es defineixen les polítiques locals d'habitatge per a municipis petits. Els programes són elaborats per professionals externs, amb la participació tècnica i el lideratge polític de l'ens local.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'entre 2.501 i 10.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de coherència: adequació del suport a les necessitats, les característiques i el marc estratègic del municipi 30
Grau d'impacte i continuïtat: capacitat d'implementar les actuacions i d'assolir resultats esperats de forma sostenible 30
Grau de viabilitat de l'assistència en termes de complexitat tècnica, econòmica, temporal, metodològica o de gestió 30
Nombre d'habitants de l'ens: preferència pels que tinguin més població 10
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-145, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-145-19.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El cost del treball serà cofinançat per l'ens local: de 0 a 5.000 habitants: 0%; de 5.001 a 10.000 habitants: 10%. Els treballs en què l'import a finançar per l'ens local sigui inferior a 1.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2007, de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge; Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, amb les modificacions posteriors; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, i les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel. 934 022 932
o.habitatge@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19206