Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Igualtat i sostenibilitat social

Plataformes digitals per a la participació ciutadana

El recurs inclou les línies següents:
1.- Plataforma "Decidim" per a la participació ciutadana: Plataforma web on s'ofereix la instal·lació, l'allotjament i el manteniment d'una plataforma en línia per a la realització d'un procés participatiu, així com l'assessorament i la formació per a la seva implementació.
2.- Portal d'entitats: Plataforma web que permet als ens locals crear un portal municipal destinat a difondre i fer conèixer l'activitat associativa del municipi (directori d'entitats, agenda associativa, notícies de les entitats, etc.).

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció, planificació, execució i claredat expositiva
- Concepció i planificació: s'ha valorat l'adequació al recurs, el calendari i la necessitat del projecte, 50% del total del criteri.
- Execució i claredat expositiva: s'ha valorat la metodologia, la transversalitat i el treball en xarxa, 50% del total del criteri.
100
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-042, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-042-19.pdf
Qualsevol altra documentació que aporti informació complementària per a la valoració de la sol·licitud.
Nombre màxim de sol·licituds: Dues per ens local.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període plurianual que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 5 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida

Tel. 934 022 713
s.convivencia.divers@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19200