Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Cooperació al desenvolupament

Plans municipals d'educació per al desenvolupament (EpD)

S'ofereix suport per a implementar les accions derivades d'una planficiació de l'acció municipal d'educació per al desenvolupament, entesa com la promoció d'una ciutadania conscient, crítica i compromesa amb els drets humans, la sostenibilitat i la promoció de la pau al món.
Pot incloure, amb caràcter preferent, les temàtiques següents:
- Pau, conflictes internacionals i població refugiada
- Drets humans a escala internacional
- Equitat de gènere als processos de desenvolupament
- L'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
- Vincles entre consum responsable i la situació dels països en desenvolupament
- Desigualtats i interdependències Nord/Sud en tots els àmbits
- La cooperació descentralitzada pública
- Coherència de polítiques per al desenvolupament


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció, planificació, execució i claredat expositiva
- Grau de coherència entre els objectius, resultats i activitats plantejats [15 punts].
- Nivell de claredat en la descripció de les activitats i vinculació amb les temàtiques preferents establertes [15 punts].
30
Grau de dotació i organització de recursos previstos
- Grau de coherència i adequació del recursos humans i materials amb les activitats previstes [15 punts].
- Grau de detall, claredat i proporcionalitat del pressupost [10 punts].
25
Grau de transversalitat i treball en xarxa
- Nivell de col·laboració i articulació amb les diferents àrees i polítiques de l'ajuntament/ consell comarcal relacionades [10 punts].
- Grau de participació i articulació amb l'acció de la societat civil i altres actors del municipi [10 punts].
20
Grau d'adequació dels mecanismes de seguiment i d'extracció d'aprenentatges 15
Grau d'innovació 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-004, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-004-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: - L'ens local ha d'especificar a la sol·licitud si opta per un ajut d'execucio anual (01/01/2019 a 31/12/2019) o pluriennal (01/01/2019 a 31/12/2020), d'acord amb el calendari d'execucó de l'actuació.
- La sol·licitud d'aquest ajut és incompatible amb la sol·licitud d'un ajut per al recurs "Accions d'Educació al desenvolupament (Epd)".
- No podran sol·licitar aquest ajut els ens locals als quals es va atorgar, en el marc del Cataleg de serveis 2018, aquest mateix recurs amb caràcter pluriennal.
- Totes les accions incloses hauran de tenir una dimensió internacional orientada a la construcció de ciutadania global i impuls de la solidaritat. Queden excloses, per tant, aquelles accions que, malgrat tractin una de les temàtiques indicades, no inclogui aquesta dimensió.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 30%


Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. A excepció de: Només són elegibles les despeses vinculades a personal tècnic propi dedicat directament a la realització de les accions. L'import imputable a la Diputació de Barcelona no pot superar el 10% de l'import atorgat per la Diputació.
Capítol 2. A excepció de: Despeses de càterings, beques, finançament d'estudis d'investigació, colònies, estades, accions de captació i/o recollida de fons i de materials; i les relatives al Catàleg d'ofertes d'accions de sensibilització 2017. Els premis només seran elegibles quan consisteixin en productes de comerç just.

Import màxim d'ajut: 80.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf

Dades tècniques C4-011, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-011-19.pdf
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2020
Justificació 2019: 01/02/2020 a 31/03/2020
Justificació 2020: 01/02/2021 a 31/03/2021
Altres condicions d'execució i justificació: - Import màxim ajut: 40.000 euros per any.
- Import mínim: 15.000 euros per any. La sol·licitud ha de poder permetre aplicar aquest import mínim.

Donar resposta al 100% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 2 dies hàbils des de la seva formulació.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 2 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
  • Llei 26/2001 de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Administració local

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Cooperació al Desenvolupament

Tel. 934 022 504
o.cooperaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19197