Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Plans i projectes per al desenvolupament cultural local

Els plans i projectes per al desenvolupament cultural local tenen com a objectiu donar resposta a les demandes dels ens locals sobre les polítiques i els projectes culturals com a eines de reflexió per establir, a curt, mitjà i a llarg termini, nous processos de dinamització i transformació cultural, social i econòmica al territori.
Pot incloure:
- Pla d'acció cultural
- Pla d'acció cultural supramunicipals
- Implementació local de l'Agenda21 de la cultura
- Estudis d'impacte social d'esdeveniments culturals locals
- Pla d'equipaments culturals
- Pla d'usos d'equipaments culturals
- Eines de suport a la gestió dels equipaments culturals: reglaments, anàlisis de costos, etc.
- Altres assessoraments específics.

Més informació a: www.diba.cat/cerc/assessorament

El termini de sol·licitud d'aquest recurs comença l'1 de juliol de 2019.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat i adequació tècnica i temporal de l'actuació
- Grau de coresponsabilitat per a un desenvolupament òptim: comptar amb un tècnic de cultura; valoració tècnica de les necessitats objectives (oportunitat, necessitat, temporalitat, operativitat, etc.) del municipi; i adequació del temps de realització de la intervenció amb els calendaris municipals o de la Diputació de Barcelona.
30
Grau d'impacte de l'actuació al municipi 20
Grau d'innovació i singularitat de l'actuació 20
Treball en xarxa i projecció supramunicipal 20
No haver rebut suport d'aquest mateix recurs en els darrers 4 anys 10
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-057, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-057-19.pdf
- Plans, estudis i informes generals i sectorials del municipi
- Llistat, calendari i valoració de l'activitat i programació cultural i festiva del municipi
- Llistat d'espais i equipaments culturals amb el recull de les activitats que s'hi desenvolupen
- Llistat, característiques, activitats i àmbits d'actuació dels principals agents socioculturals (entitats culturals, grups informals, fundacions, altres administracions, agents privats, etc.).
- Organigrama de l'Ajuntament i de la Regidoria de cultura
- Pressupost de l'Ajuntament i de la regidoria de Cultura dels darrers 5 anys.
Nombre màxim de sol·licituds: Una única sol·licitud per ens local.

El 80% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 50 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
  • Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural; Llei 11/2009, de 6 de juliol, d'espectacles públics i activitats recreatives
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 30/09/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Estudis i Recursos Culturals

Tel. 934 022 565
o.estudisrc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19193