Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals

Plans directors de xarxes de serveis

Els plans directors són eines de suport per a la millora de la gestió i l'eficiència de les xarxes de serveis. Inclouen dues fases diferenciades, la realització de l'inventari de la xarxa existent i la diagnosi sobre el seu estat, amb la identificació de necessitats i requeriments, propostes de millora, característiques tècniques, pla d'etapes d'inversió i propostes de gestió i manteniment.
L'àmbit d'actuació són les xarxes de serveis de titularitat municipal: aigua potable, enllumenat públic i clavegueram. També s'hi inclouen les xarxes que permeten la realització del reg i la neteja municipal amb aigua no potable.
Els plans directors d'abastament d'aigua potable inclouen l'estudi de les tarifes de l'aigua. En cas de disposar de pla director d'abastament d'aigua i gestió directa del servei, es pot sol·licitar l'estudi de tarifes, que inclou: propostes de tarifes per trams de consums, partint de les tarifes actuals, sobre la base dels costos d'explotació, manteniment i amortització de les instal·lacions, amb l'objectiu de garantir la viabilitat econòmica del servei.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica 50
Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada 40
Població: menys de 1.000 habitants: 10 punts; de 1.001 a 5.000 habitants: 8 punts; de 5.001 a 20.000 habitants: 5 punts; de 20.001 a 50.000 habitants: 3 punts 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 80
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-133, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-133-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds per ens local en el programa "Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals".

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 10.000 habitants: 10%
- de 10.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 30%
- de 50.001 a 75.000 habitants: 40%
- més de 75.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part de l'assistència tècnica corresponent és inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Garantir que un mínim del 90% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 7.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 90% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 7.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya; Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament; Llei 6/2009 pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric; Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn; Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya; Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques; Reial Decret 1373/2009, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 33/2003, de 3 de novembre.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 01/04/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Urbanisme i habitatge

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai Públic

Tel. 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19190