Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Plans d'autoprotecció (PAU) i protocols

Els plans d'autoprotecció (PAU) preveuen les emergències que es poden produir en centres, empreses i instal·lacions com a conseqüència de la seva activitat, i inclouen les mesures de resposta davant de situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques.
Inclouen, a títol exemplificatiu:
- La redacció i suport a l'homologació dels PAU d'equipaments municipals i d'activitats
- La redacció dels protocols d'autoprotecció per a equipaments municipals quan no estiguin subjectes al Decret 30/2015 o normativa que els substitueixi
- El suport a la implantació dels PAU.
S'exclouen d'aquest recurs les escoles bressol.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de vulnerabilitat dels usuaris, capacitat de l'establiment o activitat i ubicació 60
Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població 40
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-147, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-147-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues per ens. Cada sol·licitud de PAU s'haurà de presentar de manera separada.
Altres condicions: - El centre gestor vetllarà per la distribució equitativa al territori, tot intentant la major cobertura territorial possible.
- En cas d'empat de puntuació de diverses sol·licituds, s'atendrà una per municipi.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El cost del treball serà cofinançat per l'ens local:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habiatnts: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%.
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui inferior a 1.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya; Decret 30/2015, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Regul.i Prog.Protec.Civil

Tel. 934 049 312
o.activitats@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19185