Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i regeneració urbana

Planejament urbanístic

Redacció i tramitació d'instruments de planejament urbanístic (d'abast local o supralocal), vetllant per la seva qualitat tècnica i jurídica, i orientat a promoure una planificació i ordenació urbanística coherent amb el desenvolupament sostenible, el context social i econòmic i les prioritats dels governs locals.
Inclou:
- Redacció d'instruments de planejament general: avanços de POUM, modificacions de planejament general
- Redacció d'instruments de planejament derivat: plans especials de catàlegs de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, altres planejaments derivats (PPU, PMU, PEU), modificacions de planejament derivat.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de problemàtica i urgència de la temàtica objecte de sol·licitud 30
Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la sol·licitud 30
Variables de qualitat de la sol·licitud: abast supralocal, innovació, transferibilitat, etc 20
Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població 20
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-152, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-152-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens. No es poden estimar més de dues actuacions de les sol·licitades per l'ens en el conjunt de recursos del Servei d'Urbanisme.
Altres condicions: La redacció de l'Avanç de POUM es condiciona al compromís explícit per part de l'ens beneficiari d'assumir la continuació dels treballs de redacció i tramitació del POUM fins a la seva executitivitat i de manera immediata a l'aprovació de l'avanç. Tanmateix, cal que l'ens local es posi en contacte amb la unitat prestadora abans de formular la sol.licitud d'Avanç de POUM
Els honoraris professionals estimats per a la redacció d'un planejament urbanístic no podran superar la quantitat de 60.000 euros (IVA exclòs). Cas que l'actuació no inclogui estudis o treballs vinculats necessàriament a la figura de planejament a redactar i tramitar, l'ens ha de garantir la disponibilitat dels referits estudis de forma prèvia o simultània al desenvolupament de l'actuació.
Per actuacions d'abast supralocal, cal que l'ens es posi en contacte amb la unitat prestadora abans de formular la sol·licitud.
La redacció de planejaments urbanístics relatius a urbanitzacions amb dèficits urbanístics, caldrà sol·licitar-la a través del recurs "Estratègies i instruments urbanístics per urbanitzacions amb dèficits".

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Amb caràcter general, el cost dels honoraris profesisonals de l'actuació serà cofinançat per l'ens local, fent-se efectiu el cofinançament a l'inici de l'actuació:
- De 1.001 a 5.000 habitants: 5%
- De 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- De 20.001 a 50.000 habitants: 20%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar:
- Les actuacions en que l'import a cofinançar sigui inferior a 1.000 euros
- Les actuacions d'abast supralocal (més d'un municipi).

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, amb les modificacions posteriors; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, amb les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Urbanisme i habitatge

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

Tel. 934 020 648
s.urbanisme@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19178