Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Xarxa viària de titularitat municipal

Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal o de camins d'us públic (hivern 2019-2020)

Alguns municipis petits no disposen de cap carretera per accedir al seu nucli principal. En aquests casos, l'únic accés existent és a través de camins de la seva titularitat. S'ofereix el finançament del servei de retirada de neu i de l'estesa de fundents amb caràcter preventiu durant la temporada d'hivern. El suport es presta per a camins que siguin l'únic accés al nucli principal del municipi.
Així mateix, a la demarcació de Barcelona existeixen diversos municipis pertanyents a territoris de muntanya (municipis de comarques de muntanya o de zones de muntanya) amb unes necessitats importants de vialitat hivernal per als seus camins d'us públic. S'ofereix també un suport que ajudi a fer front a les despeses que ocasiona.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Municipis sense accés per carretera al nucli principal o que formin part d'una comarca o zona de muntanya 100
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: S'haurà de detallar l'origen i el final dels camins i la seva longitud, així com aportar un plànol de la seva ubicació. Aquesta informació es pot presentar en format digital, preferentment SIG o CAD comprimit
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ajuntament que pot incloure l'ajut per l'accés al nucli principal del municipi o bé, alternativament, l'ajut pels camins d'us públic. No es pot sol·licitar els dos ajuts alhora.
Altres condicions: - El límit superior de l'ajut econòmic pel concepte de vilalitat hivernal sobre l'accés al nucli principal del municipi serà de 1.800 euros/Km d'accés i per temporada.
- El límit superior de l'ajut econòmic pel concepte de vialitat hivernal sobre camí d'us públic serà de 29euros/Km de camí i per temporada.
- Tindran dret a l'ajut els municipis pertanyents a comarques de muntanya o zones de muntanya.
- Els camins han de ser d'us públic, aptes per a trànsit rodat i han de ser interurbans.
- Despeses elegibles: maquinària llevaneus, incloent-hi despeses de la mateixa, elements de seguretat i salut obligatoris, així com el personal i els fundents necessaris, estrictament destinats a l'accés sol·licitat.
- La subvenció mínima a atorgar es de 1.000 euros.
- En cas que la suma de les ajudes acceptades superi el pressupost previst, es disminuiran les ajudes de forma proporcional amb un límit mínim per ajuntament de 1.000 euros.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

La despesa elegible és aquella que de manera indubtable respongui a la naturalesa de l'activitat objecte del suport a través del present recurs.
Import màxim d'ajut: 30.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2020
Justificació 2019: 01/02/2020 a 31/03/2020
Justificació 2020: 01/02/2021 a 31/03/2021

Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/2003, de mobilitat urbana; Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Territori i parcs naturals

Àmbit de cooperació:
Manteniment i reposició d'inversions

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Gestió d'Infraestructures

Tel. 934 022 190
ot.g.infraest@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19172