Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Canvi climàtic i sostenibilitat

Mesures locals contra el canvi climàtic: adaptació i mitigació

Amb l'objectiu d'elaborar plans d'acció municipal relacionats amb la mitigació i l'adaptació municipal al canvi climàtic i als seus impactes, inclou la redacció dels estudis següents, alineats amb els ODS:
- Elaboració de plans d'acció contra el canvi climàtic (plans d'acció per a l'energia sostenible i el clima, PAESC)
- Adaptació de polítiques climàtiques locals als reptes derivats del Nou Pacte (30/40) i de la COP 21
- Elaboració d'estudis locals/sectorials d'adaptació al canvi climàtic: naturalització de l'espai públic
- Adaptació dels PAES als nous requeriments
- Elaboració de projectes municipals sectorials de mitigació i adaptació al canvi climàtic
- Agenda 2030 i aplicació local dels ODS.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Presentar les dades dels consums dels anys 2005, 2012, 2014, 2016 i 2018 si està disponible en el cas dels PAESC, i accions prèvies Agenda 21/ PDE/ actuacions en ODS, en el cas de l'agenda 2030 i ODS 40
Treball en xarxa
- Estar adherit al nou Pacte dels Alcaldes [10 punts].
- Estar adherit a la XCPS [10 punts].
- Altres xarxes (a valorar) [10 punts].
30
Situació dins del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses
- Ser nou al pacte [30 punts]
- Tenir ja el PAES i haver fet un seguiment [15 punts].
- Tenir el PAES i no haver fet el seguiment [0 punts].
30
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-159, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-159-19.xlsx
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: Els municipis pertanyents a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han de tenir ja redactat el Pla d'adaptació.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental;Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei 6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19167