Fitxa del recurs

Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública
Comerç i consum

Mercats municipals: accions de foment

Suport a la realització d'actuacions que tinguin per objectiu la millora, promoció i consolidació de mercats municipals, incloent-hi àmbits com ara la implantació i l'execució de serveis, el lloguer d'estructures físiques en el primer any del procés de reforma i el disseny, execució i difusió de campanyes de promoció i dinamització.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació, execució i claredat expositiva 50
Grau d'innovació i de transferibilitat a altres ens 30
Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació 20
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-089, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-089-19.pdf
Altres condicions: - És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les sol·licituds d'ajut econòmic presentades a la Gerència de Serveis de Comerç.
- És necessari omplir una sol·licitud per a cada actuació sol·licitada.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 50%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens amb ajuts i assistències d'import inferior o igual a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2.

Despesa inversora del capital pressupostari:
Capítol 6.
Import màxim d'ajut: 15.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf

Dades tècniques C4-036, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-036-19.pdf
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2019
Justificació 2019: 01/02/2020 a 31/03/2020

Donar resposta al 90% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació, però mai en més de 10.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 10 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Llei 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9 de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Suport al Teixit Comercial Local

Tel. 934 049 216
o.mercatsfl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19165