Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Jornades i seminaris en l'àmbit de la lectura i la biblioteca pública

Suport a la realització de jornades i seminaris en l'àmbit de la lectura i la biblioteca pública, organitzats o coorganitzats per l'ens sol·licitant, l'activitat central dels quals s'executi durant l'any 2019.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 1.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació i execució
- Programa [12 punts].
- Claredat dels objectius [10 punts].
- Impacte [2 punts].
- Calendari [ 2 punts].
- Pressupost [2 punts].
- Comunicació [2 punts].
30
Grau d'implicació de la biblioteca en l'esdeveniment 20
Grau de desenvolupament de mecanismes de participació d'altres agents locals (educació, participació, ...) 10
Grau de cofinançament per part de l'ens beneficiari 10
Grau d'inversió per habitant en biblioteques al municipi organitzador 10
Grau de participació de projectes i/o activitats vinculats a altres biblioteques/bibliobusos de la XBM en el programa de l'esdeveniment 10
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació amb 1 o 2 edicions anteriors 10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Projecte de l'esdeveniment (objectius, pressupost d'ingressos i despeses, pla de comunicació i difusió, activitats de transferència de coneixement, activitats d'avaluació).
Nombre màxim de sol·licituds: Una única sol·licitud per ens local adherit a la Xarxa de Biblioteques Municipals amb conveni vigent amb la Diputació de Barcelona.
Altres condicions: No haver rebut aquest ajut pel mateix concepte l'any anterior per part de la Gerència de Serveis de Biblioteques.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 50%
Import màxim de l'ajut: 2.500 euros, sense perjudici que l'acceptació sigui per un import inferior i, en tot cas, mai superior al 50% del cost total de l'esdeveniment.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Import màxim d'ajut: 2.500 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf

Dades tècniques C4-027, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-027-19.pdf
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2019
Justificació 2019: 01/02/2020 a 31/03/2020
Altres condicions d'execució i justificació: - La Gerència de Serveis de Biblioteques designarà un tècnic referent per participar en el comité científic organtizador de l'esdeveniment.
- L'ens local haurà de garantir la presència de la Diputació de Barcelona en qualsevol material de comunicació i difusió de l'esdeveniment.
- Les jornades i seminaris seran d'inscripció gratuïta.

Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis de Biblioteques

Tel. 934 022 241
gs.biblioteques@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19160