Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Territori i parcs naturals

Informe dels espais lliures per a processos de planificació urbanística i sectorial

Elaboració d'informes d'anàlisi i planificació dels espais lliures, sobre la base de la informació pluridisciplinària de descripció i valoració del medi natural, a partir dels conceptes de serveis ecosistèmics i infraestructura verda aportats pel Sistema d'Informació Territorial de la Xarxa d'Espais Lliures de la província de Barcelona (www.sitxell.eu), enfocats a la planificació urbanística i sectorial. És una informació útil per incorporar en projectes de revisió del planejament urbanístic municipal, de planejament especial i de planifcació d'aspectes sectorials de sòl no urbanitzable, competències dels governs locals.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de formalització dels projectes de planificació urbanística o sectorial
- No es preveu iniciar un procés de planificació urbanística o sectorial en el proper any [0 punts].
- El procés de planificació urbanística o sectorial en el proper any s'ha iniciat o es preveu formalitzar en, com a màxim, 1 any [21,7 punts].
- El procés de planificació urbanística o sectorial en el proper any s'ha iniciat i formalitzat oficialment [43,4 punts].
- S'ha sol·licitat un ajut per a aquest procés de planificació urbanística al Servei d'Urbanisme de la Diputació [65 punts].
65
Grau d'interès de l'ens peticionari d'acord amb el nombre d'habitants 15
Grau d'interès dels espais naturals objecte d'anàlisi segons informació disponible (sobre la base del valor per a la conservació de la biodiversitat i el valor estratègic per a la xarxa d'espais naturals protegits de l'àmbit territorial objecte d'anàlisi) 10
Grau de disponibilitat tècnica per realitzar la recollida d'informació 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 30
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-138, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-138-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

El 80% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 50 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; Llei 23/1983, de 21 de novembre, de Política Territorial de Catalunya; Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat; Decret legislatiu 2/2008, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 01/04/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial

Tel. 934 022 896
ot.territorial@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19153