Fitxa del recurs

Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda
Territori i parcs naturals

Implantació de mesures per a reduir danys causats per mamífers salvatges en zones rurals i urbanes

Consisteix a donar suport als municipis per a l'execució material dels treballs destinats a implantar mesures amb efectivitat contrastada per reduir els danys i conflictes amb les persones dels mamífers salvatges en zones rurals i zones urbanes, així com els danys que poden causar al mobiliari urbà.
Les mesures que es contempla dotar d'ajuts poden estar destinades a l'exclusió, l'expulsió o, la captura de la fauna salvatge; la comunicació a la població i la gestió de l'habitat. Aquestes mesures poden tenir un efecte permanent o temporal i poden consistir en:

1. Tancaments perimetrals combinats amb passos de fauna
2. Senyalització advertidora normalitzada
3. Senyalització advertidora reforçada i d'activació temporal
4. Gestió del verd dels marges de la via
5. Dispositius dissuasius electrònics
6. Plaques electrificades
7. Senyals activades per sistemes de detecció d'animals
8. Campanya d'informació als conductor

Per a qualsevol dubte o consulta adreceu-vos a la Coordinació en l'àmbit d'Espais Naturals:
Tel. 934 022 489, cam.espaisn@diba.cat


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Valoració econòmica dels danys rurals
- La valoració es farà mitjançant l'ordenació segons l'import dels danys causats que han de ser protegits. Començarà amb 50 punts la sol·licitud amb danys econòmicament més elevats i aniran descendint fins arribar a 1 punt les sol·licituds amb menys danys econòmics. En el cas que hi hagi més de 50 sol·licituds, es valorarà amb un punt totes les sol·licituds d'imports menors que la darrera de les 50 sol·licituds ordenades. Aquests danys han d'afectar a produccions agrícoles o ramaderes que tinguin difusió i participació en fires d'interès local.
50
Valoració econòmica dels danys urbans
- La valoració es farà mitjançant l'ordenació segons l'import dels danys causats que han de ser protegits. Començarà amb 30 punts la sol·licitud amb danys econòmicament més elevats i aniran descendint fins arribar a 1 punt les sol·licituds amb menys danys econòmics. En el cas que hi hagi més de 50 sol·licituds, es valorarà amb un punt totes les sol·licituds d'imports menors que la darrera de les 50 sol·licituds ordenades. Aquests danys han de ser sobre mobiliari públic.
30
Densitat de presència de mamifers salvatges. S'avaluarà en funció de la densitat estimada del darrer Programa de Seguiment de Senglar a Catalunya 10
Els danys en zones rurals i urbanes de municipis inclosos al PEIN 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 30
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-001-19.pdf
Document de compromís de l'ens sol·licitant en la promoció dels productes agroramaders a protegir de la fauna salvatge que permeti una valorització social de un producte local significatiu i diferenciat, mitjançant el compromís del destinatari final en la seva promoció en fires del municipi. Document de l'ens sol·licitant exposant i valorant documentalment (gràficament i/o, fotograficament i/o, esquemàticament i/o, videgraficament) els danys causats.
Nombre màxim de sol·licituds: Una única sol·licitud per ens local
Altres condicions: - Les actuacions de protecció de cultius i ramaderia extensiva han d'estar incloses en la zona rural del municipi sol·licitant.
- L'import de les actuacions estarà acompanyat d'una memòria valorada feta pels serveis municipals corresponents.
- La concreció de les mesures ha adoptar pel municipi sol·licitant que seran objecte de l'ajut, seran consensuades amb la Diputació de Barcelona en la instrucció i abans d'avançar la fase de gestió de la sol·licitud a en curs.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: - Per als municipis de fins a 5.000 habitants se subvencionarà la totalitat del cost de la mesura.
- Per als municipis d'entre 5.001 i 10.000 habitants se subvencionarà el 80% del cost de la mesura.
- Per als municipis de més de 10.000 habitants se subvencionarà el 60% del cost de la mesura. Resten exemps els ens locals amb ajuts d'import inferior a 2.000 euros

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1.
Capítol 2.

Despesa inversora del capital pressupostari:
Capítol 6.

S'accepta la valoració del personal municipal implicat en les feines de manteniment en zones urbanes
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-006-19.pdf
Documentació gràfica dels treballs finalitzats.
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2019
Justificació 2019: 01/02/2020 a 31/03/2020

Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; Llei 23/1983, de 21 de novembre, de Política Territorial de Catalunya; Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat; Decret legislatiu 2/2008, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Espais Naturals

Tel. 934 022 425
gs.espaisn@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19148