Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Identificació d'orientacions estratègiques de cooperació al desenvolupament

Elaboració d'orientacions estratègiques en l'àmbit de les polítiques públiques de cooperació al desenvolupament que incorporin el vessant de l'educació per al desenvolupament i drets humans, les estratègies de cooperació i la relació amb les entitats del territori. El suport preveu la creació d'un grup de treball, amb la participació tècnica i el lideratge polític dels ens locals, assessorat per la Diputació de Barcelona. Inclou:
- Reunions de treball periòdiques
- Assessorament tècnic continuat
Un cop finalitzat, és lliurarà un document que inclourà una proposta d'elements per a l'estratègia de futur.

El termini de sol·licitud d'aquest recurs comença l'1 de juliol de 2019.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, consells comarcals

Requisits de concessió:
Tenir la condició d'ens destinatari del recurs
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: La sol·licitud d'aquest recurs és incompatible amb la sol·licitud pel recurs de "Plans directors de cooperació al desenvolupament".

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - Un cop concedit l'ajut, cal que l'ens designi expressament un referent polític i un tècnic municipal amb disponibilitat per assistir i participar en tot el procès.
- L'ens local ha de facilitar la documentació i la informació necessaria per al correcte desenvolupament de l'actuació.

Fer un mínim de 2 visites al 100% dels ens locals per a acompanyar el procés de redacció i revisió del recurs.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
  • Llei 26/2001 de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 30/09/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Cooperació al Desenvolupament

Tel. 934 022 504
o.cooperaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19146