Fitxa del recurs

Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Igualtat i sostenibilitat social

Gestió per processos en els serveis socials bàsics

Suport tècnic a l'elaboració del manual de processos dels serveis socials bàsics (SSB). La gestió per processos en els SSB pretén satisfer les necessitats de la ciutadania i facilitar el desenvolupament de les funcions de l'equip professional vinculat a l'organització. Se centra en la identificació, anàlisi i desenvolupament dels processos clau de recepció-informació, acollida i intervenció.També en la identificació i descripció dels subprocessos i procediments, com ara: diagnòstic, pla d'intervenció, avaluació i tancament; els vinculats a les prestacions (ex. SAD); l'atenció a diferents perfils de població (ex. Seguiment del PIA) o dels processos de suport.
L'objectiu del recurs és incorporar la gestió per processos en els serveis socials de l'ens local per tal de millorar-ne l'eficàcia i eficiència, amb equitat envers la ciutadania i l'adopció de criteris professionals compartits.
Es concreta en dos subproductes:
1. Suport a la identificació i definició dels processos, procediments i instruments tècnics.
2. Suport al disseny i implementació dels processos, procediments i instruments tècnics.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens
- Disponibilitat de diagnosi de l'organització de serveis socials actualitzada o procés d'identificació de processos finalitzat [60 punts].
- Necessitat de finalitzar una part o fase del projecte iniciat amb anterioritat [40 punts].
- Disponibilitat de documentació interna vigent i anàloga a una diagnosi o procés de millora organitzativa [20 punts].
60
Grau de viabilitat de l'actuació
Existència de figura de cap/coordinadora/responsable del projecte, disponibilitat de recursos interns (humans i temps) i viabilitat d'implementació del projecte segons documentació aportada:

- Si es donen les 3 condicions [40 punts].
- Si es donen 2 condicions [20 punts]
- Si es dona 1 condició [10 punts].
- Si no es dona cap condició [0 punts].
40
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-025, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-025-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei d'Acció Social. El recurs "Espais d'intercanvi de plans locals d'acció comunitària inclusiva" no comptabilitza en aquest màxim.
Altres condicions: - Es requereix la realització prèvia de la diagnosi d'organització dels serveis socials bàsics o disposar-ne d'una realitzada amb mitjans propis i actualitzada.
- Es dona el recurs fins a un màxim de 6 sol·licituds amb millor puntuació. En cas d'empat, s'atorga per ordre d'entrada.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència; Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei Suport als Serveis Socials Bàsics

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19140