Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Foment de les relacions europees i internacionals dels ens locals

S'ofereix suport a activitats que impulsin l'acció d'àmbit europeu i internacional dels ens locals.
Pot incloure:
- Suport a la millora de la promoció internacional dels municipis i dels agents del territori
- Suport a l'establiment o enfortiment d'agermanaments/relacions bilaterals entre territoris
- Assessorament per a la concepció, presentació i gestió de projectes europeus i internacionals (cerca de socis, accés a fons de finançament, avaluació d'impacte etc.)
- Accions de capitalització, comunicació i difusió de l'acció internacional
- Accions de sensibilització, informació i formació sobre temes d'àmbit europeu i internacional.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de l'actuació, en termes de concepció, planificació, execució i innovació
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:
1. Coherència objectius-resultats esperats i activitats a desenvolupar [30 punts].
2. Grau d'implicació de les àrees municipals [20 punts].
3. Pressupost adequat a la dimensió de l'actuació [20 punts].
70
Grau d'adequació de l'actuació a les experiències prèvies de l'ens local en matèria d'acció internacional i/o a la planificació estratègica en aquest àmbit
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:
1. L'actuació s'emmarca en un pla d'internacionalització, un pla estratègic o en el pla de mandat de l'ens [10 punts].
2. Coherència i complementarietat de l'actuació amb altres iniciatives de caràcter internacional prèvies [5 punts].
15
Solidesa de l'actuació en termes d'impacte en el territori i en la ciutadania
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:
1. Grau d'implicació d'agents locals del territori i de representants de la societat civil i la ciutadania en l'actuació sol·licitada [10 punts].
2. Impacte esperat en el curt i mitjà termini en el reforç de les relacions europees i/o internacionals de l'ens local i el territori [5 punts].
15
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-007, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-007-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 20%
El percentatge de cofinançament de l'ens sobre el cost total de l'actuació serà del 20%. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. A excepció de: Desplaçaments (veure Informació complementària) i participació en missions empresarials.


Un màxim de 30% de l'aportació de la Diputació de Barcelona es pot destinar a despeses vinculades a desplaçaments europeus i internacionals (allotjament, transport, dietes i obsequis protocolaris).
Import màxim d'ajut: 7.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf

Dades tècniques C4-014, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-014-19.pdf
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2019
Justificació 2019: 01/02/2020 a 31/03/2020

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
  • Llei 16/2014, de 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina d'Europa i Estratègia Internacional

Tel. 934022077
o.europa.eint@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19130