Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Desenvolupament de mercats i fires locals

Fires locals: accions de foment per a municipis de més de 20.000 habitants

Suport a la realització d'actuacions que tinguin per objectiu la millora, promoció i consolidació de fires locals, incloent-hi àmbits com ara la senyalització, la seguretat i la implantació de plans d'emergència, de tecnologies de la informació i la comunicació, de mesures per a la disminució de residus, de la guia d'impacte socioeconòmic, de serveis per als usuaris o l'execució d'accions de difusió.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació, execució i claretat expositiva 30
Grau d'innovació 20
Grau de transferabilitat a d'altres ens 20
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació               20
Existència i desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació                                                                       10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-086, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-086-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues per ens local.
Altres condicions: - És obligatori establir un ordre de prioritat entre totes les sol·licituds d'ajut econòmic presentades a la Gerència de Serveis de Comerç.
- És necessari presentar una sol·licitud per a cada actuació sol·licitada.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 50%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior o igual a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2. A excepció de: No es consideraran elegibles les despeses de la compra i lloguer de parament, dinars, dietes, trenets i activitats lúdiques no relacionades amb la temàtica de la fira.

Import màxim d'ajut: 15.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf

Dades tècniques C4-034, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-034-19.pdf
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2019
Justificació 2019: 01/02/2020 a 31/03/2020

Donar resposta al 90% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació, però mai en més de 10.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 10 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9 de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Comerç i consum

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Mercats i Fires Locals

Tel. 934 049 216
o.mercatsfl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19128