Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Participació ciutadana

Finançament en l'àmbit de la participació ciutadana

Suport per garantir la sostenibilitat del programa de foment de la participació ciutadana i l'enfortiment de la ciutadania activa. S'ofereix suport a la participació ciutadana en la definició i l'aplicació de les polítiques públiques de l'ens local i el desenvolupament de projectes a través de processos de participació en matèria de:
- Pressupostos participatius
- Plans i reglaments de participació ciutadana
- Incorporació de les TIC en processos de participació
- Espai públic i equipaments
- Planejament urbanístic
- Altres processos d'impuls de la participació.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens, amb priorització dels municipis amb menys població
- En funció de la demanda es valora la creació de diferents trams, però sempre amb el criteri de prioritzar els municipis de menys població.
60
Grau de qualitat tècnica de l'actuació en termes de concepció, planificació, execució i claredat expositiva
- Concepció i planificació: s'ha valorat l'adequació al recurs, el calendari i la necessitat del projecte, 50% del total del criteri.
- Execució i claredat expositiva: s'ha valorat la metodologia, la transversalitat i el treball en xarxa, 50% del total del criteri.
40
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-001-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts d'obligació de cofinançar els municipis de fins a 5.000 habitants, els consells comarcals i els ens locals amb ajuts i assistències d'imports inferiors a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1.
Capítol 2. A excepció de: Activitats i recursos resultants de l'objecte o execució del procés participatiu. Per exemple, actuacions musicals, festes majors, serveis sanitaris, premis; obsequis, regals, etc. O bé, l'execució del projecte resultant del procés participatiu.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 30.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-006-19.pdf
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2019
Justificació 2019: 01/02/2020 a 31/03/2020

Garantir que un mínim del 90% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'atenció personalitzada rebuda de la Diputació de Barcelona siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana

Tel. 934 022 713
s.politiquesacpc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19125