Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Educació 360, educació a temps complet

Èxit educatiu amb l'entorn

Suport a actuacions municipals que contribuexin a la millora de l'èxit educatiu amb la integració dels agents de l'entorn. S'hi poden acollir, entre d'altres, actuacions que connectin l'educació i els aprenentatges en entorns i temps lectius i no lectius, actuacions d'integració dels recursos comunitaris de l'entorn en clau educativa, processos participatius, projectes de planificació estratègica del territori, i projectes d'acompanyament a l'escolaritat i de millora de l'èxit educatiu.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població 60
Implicació de l'entorn socioeducatiu 10
Integració d'aprenentatges formals i no formals 10
Mesures d'atenció a la diversitat educativa 10
Model d'avaluació i/o segiument de l'activitat 10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-001-19.pdf
En cas de representar una xarxa de municipis, podeu descarregar el model de declaració per a xarxes intermunicipals a: www.diba.cat/educacio/convocatoria-2019/xarxes
Nombre màxim de sol·licituds: Es podran sol·licitar un màxim de dos ajuts econòmics per ens local entre tots els corresponents a la Gerència de Serveis d'Educació, excepte en el cas de ser ens gestor d'una xarxa intermunicipal en que es podrà presentar una sol·licitud més.
Altres condicions: Els municipis de menys de 5.000 habitants podran presentar sol·licitud només en el cas de ser ens gestors de xarxes intermunicipals.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-006-19.pdf
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2019
Justificació 2019: 01/02/2020 a 31/03/2020

Garantir que un mínim del 90% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat administrativa del tràmit de justificació siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Educació

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2942
gs.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19115