Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Conservació del patrimoni natural

Execució de projectes de millora del patrimoni natural

Suport per a l'execució material d'actuacions de conservació, restauració i millora del patrimoni natural i ordenació de l'ús públic associat que disposin d'un projecte previ en aquest àmbit redactat per la Diputació de Barcelona.

Les actuacions poden ser:
- De restauració d'espais naturals d'interès;
- D'ordenació de l'ús públic preexistent amb la finalitat de protegir els valors naturals presents i compatibilitzar la protecció amb el gaudi social dels espais naturals;
- De restauració i recuperació del paisatge o valorització del patrimoni rural;
- Itineraris interpretatius del patrimoni natural o cultural;
- De millora de la connectivitat ecològica.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Àmbit de PEIN
- La ponderació del criteri és l'establerta en el formulari associat a la sol·licitud.
15
Hàbitats o espècies de fauna i flora d'interès comunitari o protegides per la legislació sectorial
- La ponderació del criteri és l'establerta en el formulari associat a la sol·licitud.
15
Millora de la connectivitat ecològica
- La ponderació del criteri és l'establerta en el formulari associat a la sol·licitud.
10
Hàbitats o espècies d'interès per la seva singularitat i/o escassetat
- La ponderació del criteri és l'establerta en el formulari associat a la sol·licitud.
10
Ordenació de l'ús públic preexistent
- La ponderació del criteri és l'establerta en el formulari associat a la sol·licitud.
10
Finques que disposin d'un acord de custòdia del territori
- La ponderació del criteri és l'establerta en el formulari associat a la sol·licitud.
10
Població: menys de 1.000 habitants: 10 punts; de 1.001 a 5.000 habitants: 8 punts;
de 5.001 a 20.000 habitants: 5 punts; de 20.001 a 50.000 habitants: 3 punts
- La ponderació del criteri és l'establerta en el formulari associat a la sol·licitud.
10
Grau de disponibilitat tècnica per realitzar suport a l'execució del projecte
- La ponderació del criteri és l'establerta en el formulari associat a la sol·licitud.
10
Finques que disposin d'un acord amb la propietat (sense ser acord de custòdia)
- La ponderació del criteri és l'establerta en el formulari associat a la sol·licitud.
5
Actuacions planificades en algun document estratègic aprovat pel municipi
- La ponderació del criteri és l'establerta en el formulari associat a la sol·licitud.
5
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-140, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-140-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una única sol·licitud per ens local.
Altres condicions: - S'acceptaran només les sol·licituds que disposin d'un projecte de "Conservació, restauració i millora del patrimoni natural" redactat per la Diputació de Barcelona.
- S'adjuntarà l'aprovació del projecte per part de l'ens local.

L'ens peticionari ha de disposar de l'autorització expressa de la propietat del terrey on s'actua.

L'ens peticionari haurà de disposar, abans d'iniciar els treballs, de tots els permisos i autoritzacions de les administracions públiques competents.

Es podrà desestimar la sol·licitud en els casos que l'ens local hagi rebut ajut públic per a l'execució de les actuacions sol·licitades. Caldrà adjuntar un certificat de no recepció d'un ajut pel mateix concepte.

Un cop avaluada la puntuació de les sol·licituds, en cas d'empat, les concessions dels ajuts econòmics es realitzaran per ordre de rebuda de les peticions.

Els ajuts es concediran tenint en compte el nombre de sol·licituds rebudes i els recursos disponibles en cada exercici.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2.

Despesa inversora del capital pressupostari:
Capítol 6.
Import màxim d'ajut: 40.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf

Dades tècniques C4-046, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-046-19.pdf
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2020
Justificació 2019: 01/02/2020 a 31/03/2020
Justificació 2020: 01/02/2021 a 31/03/2021
Altres condicions d'execució i justificació: - L'ens peticionari es farà càrrec de la contractació de l'execució del projecte
- La direcció facultativa de les actuacions s'assumirà amb recursos tècnics de la Diputació de Barcelona. Aquesta direcció facultativa inclourà una certificació final dels treballs realitzats

- L'ens peticionari haurà de disposar, abans d'iniciar els treballs, de tots els permisos i autoritzacions de les administracions públiques competents.

Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; Llei 23/1983, de 21 de novembre, de Política Territorial de Catalunya; Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Territori i parcs naturals

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial

Tel. 934 022 896
ot.territorial@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19112