Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Estudis per a la creació o millora d'equipaments bibliotecaris

La finalitat del recurs és assessorar i donar suport al procés de programació per a la creació o millora d'equipaments existents (trasllats o ampliacions). Aquest recurs és previ a l'actuació arquitectònica. El document resultant del procés pot incloure:

- Informes de necessitats bibliotecàries, on s'estableixen les característiques bàsiques del futur equipament i es facilita a l'Ajuntament la previsió pressupostària dels recursos necessaris per a l'obra i funcionament de la biblioteca.
- Programes funcionals, que aprofundeixen en la definició de serveis i recursos, i són el document base de l'encàrrec arquitectònic.
- Altres.

Aquest servei s'ofereix exclusivament a municipis amb biblioteques adherides a la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la Diputació de Barcelona, o a municipis a partir de 3.000 habitants de la demarcació que no disposin de biblioteca pública.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 2.500 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Municipi amb població superior a 5.000 habitants sense biblioteca a la XBM o que disposi d'una biblioteca a la XBM deficitària segons el Mapa de lectura pública 40
Actuació en biblioteca central urbana o comarcal deficitària 20
Disposar d'un emplaçament adequat pel futur equipament 20
Disposar de consignació pressupostària suficient en el mandat en curs per licitar el projecte arquitectònic 20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-055, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-055-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per municipi.
Altres condicions: - L'ajuntament sol·licitant ha de facilitar el treball transversal amb les diferents àrees municipals implicades.
- En el cas dels programes funcionals, la seva redacció serà compartida entre la direcció de la biblioteca (en el cas de trasllats i ampliacions), els serveis tècnics de cultura municipals i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'atenció personalitzada rebuda de la Diputació de Barcelona siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 31/12/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Programació i Avaluació

Tel. 934 022 241
o.programacio.bib@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19110