Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Territori i parcs naturals

Estudis i plans d'accessibilitat

Amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat als entorns urbans i l'eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques en algun o en tots els àmbits (via pública, edificis, transports i comunicació), s'ofereix l'elaboració de:
- Plans d'accessibilitat (nova redacció o actualització)
- Estudis específics d'accessibilitat en emplaçaments o situacions concretes d'especial dificultat
- Noves eines de gestió d'acord amb la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat:
. Identificació de serveis mínims
. Plans de manteniment
. Adaptació de productes i serveis
. Publicació de dades d'accessibilitat
. Desenvolupament de mesures de promoció, foment i sensibilització.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Ordre de prioritat de l'ens (la prioritat 1 obtindrà 50 punts, la prioritat 2 obtindrà 0 punts) 50
Grau de continuïtat, necessitat objectiva i aplicabilitat de l'actuació en altres municipis 30
Existència de sol·licitud en catàlegs anteriors 10
Existència d'obligació legal 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds, com a màxim, dels recursos següents de la Gerència de Serveis d'infraestructures Viàries i Mobilitat: "Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible", "Estudis i plans d'accessibilitat" i "Camins municipals".
Altres condicions: En el camp "Actuació" de la sol·licitud, especifiqueu: Prioritat 1 o Prioritat 2.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros. Per a la resta:
- menys de 5.000 habitants:10%
- entre 5.000 i 20.000 habitants: 20%
- entre 20.001 i 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 5 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 01/04/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local

Tel. 934 022 195
ot.mobilitatsvl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19108