Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esport local: equipaments esportius

Estudis d'itineraris esportius

S'ofereix l'elaboració d'estudis d'itineraris esportius que consisteixen en conèixer l'estat actual de l'itinerari i determinar les actuacions de millora necessàries per a la seva adequació a l'ús esportiu valorades econòmicament.
L'itinerari a sol·licitar es troba inclòs a l'Estudi per a la identificació dels camins esportius de la demarcació de Barcelona, publicat al web d'Esports de la Diputació de Barcelona.
Es poden sol·licitar també itineraris no inclosos a l'esmentat estudi si compleixen amb els requisits per a esdevenir un camí esportiu.
Els requisits principals perquè un itinerari sigui considerat camí esportiu es troben al web d'Esports. S'exclouran els camins rodats i les vies blaves.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de rellevància de l'estudi sol·licitat
- Longitud de l'itinerari, s'assigna automàticament 1 punt per cada 5 km d'itinerari sol·licitat fins a [30 punts].
- Municipis afectats, s'assigna automàticament 5 punts per cada municipi pel qual discorre l'itinerari sol·licitat fins a [25 punts].
55
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació
- Itinerari sol·licitat inclòs dins de l'Estudi per a la identificació dels camins esportius de la demarcació de Barcelona, s'assignen fins a [25 punts].
- Itineraris sol·licitats per un municipi que connecta amb un dels camins inclosos dins l'Estudi de camins esportius fins a [20 punts].
45
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-084, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-084-19.xlsx
L'ens sol·licitant aportarà l'acreditació de la titularitat pública de l'itinerari sol·licitat i/o de les servituds de pas.
Nombre màxim de sol·licituds: - Els consells comarcals podran presentar un nombre màxim de dues sol·licituds.
- Els ajuntaments i les entitas municipals descentralitzades podran presentar un nombre màxim d'una sol·licitud.
Altres condicions: - Cada sol·licitud incorporarà un sol itinerari.
- No s'acceptaran itineraris inclosos dins dels camins de les vies blaves.
- No s'acceptaran itineraris amb presència important de trànsit rodat.

En cas de duplicitat d'un mateix itinerari sol·licitat per Consell Comarcal i Ajutnament o EMD prevaldrà la sol·licitud efectuada pel Consell Comarcal.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport; Llei 6/1987, de 4 d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya, als articles 25, 28, 30 i 33 del títol IV; Decret 95/2005, de 31 de maig, pel qual s'aprova el Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya; Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de béns de les entitats locals
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Esports

Àmbit de cooperació:
Manteniment i reposició d'inversions

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments Esportius

Tel. 934 022 745
o.eq.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19105