Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esport local: equipaments esportius

Estudis d'eficiència energètica d'equipaments esportius

S'ofereix l'elaboració de plans d'estalvi energètic amb identificació de les accions que contribueixen a l'optimització dels consums, a curt i mitjà termini. Aquests plans inclouen les certificacions energètiques corresponents, cas de no dsiposar-ne.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de rellevància de l'estudi sol·licitat segons el nombre d'habitants
Segons el tram de població de l'ens sol·licitant sol·licitat s'assigna una puntuació prioritzant en funció dels possibles estalvis potencials:
- Fins a 1.000 habitants fins a [5 punts].
- Entre 1.001 i 5.000 habitants fins a [10 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants fins a [20 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants fins a [30 punts].
- Entre 50.001 i 75.000 habitants fins a [40 punts].
- Més de 75.000 fins a [45 punts].
45
Grau de qualitat tècnica de la documentació recomanada
S'estableix que els ens locals, a més d'aportar documentació obligatòria, puguin aportar documentació recomanada. Es valorarà si la documentació és completa i la seva qualitat tècnica. Documentació recomanada:
- Factures d'electricitat, de combustibles i d'aigua dels anys 2013 al 2017 (pdf o xlsx), fins a [15 punts].
- Plànols (plantes alçats i seccions), projectes as-built i/o aixecaments de l'estat actual (plantes, alçats i seccions) en format pdf o dwg, fins a [10 punts].
- Documentació tècnica (maquinària) i/o inventari d'instal·lacions (enllumenat, bombes, calderes, etc.), fins a [10 punts].
35
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació
Si l'ens local ha sol·licitat altres estudis d'equipaments esportius al Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019, a l'Oficina d'Equipaments Esportius, sobre el mateix equipament esportiu, se li assigna punts en funció del nombre de sol·licituds:

- 2 sol·licituds sobre el mateix equipament esportiu, fins a [5 punts].
- 3 o 4 sol·licituds sobre el mateix equipament esportiu, fins a [10 punts].

Si l'ens local ha gaudit de suport tècnic de l'Oficina d'Equipaments Esportius, en anys anteriors, sobre el mateix equipament esportiu, ja sigui assessorament o estudi de tipologia diferent al que es sol·licita se li assignen fins a [10 punts].
20
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-083, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-083-19.xlsx
Documentació obligatòria:
- Factures periòdiques d'electricitat, combustibles i d'aigua de l'any 2018 (pdf o xlsx)
- Quadrants horaris de les activitats de la instal·lació esportiva.

Detall de la documentació obligatòria i recomanada: www.diba.cat/web/esports/suport-a-estudis-i-projectes
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per ens local.
Altres condicions: Import màxim del cost de l'estudi: 25.000 euros (IVA inclòs).

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb cost de l'estudi adjudicat d'import inferior a 7.000 euros (IVA inclòs).

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport; Reial Decret 564/2017 per el que es modifica el Reial Decret 235/2013 d'aprovació del procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Esports

Àmbit de cooperació:
Manteniment i reposició d'inversions

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments Esportius

Tel. 934 022 745
o.eq.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19103