Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Provisió d'habitatge assequible i de qualitat

Estratègies sectorials d'habitatge

Suport a la realització de treballs de caràcter estratègic adreçats a desenvolupar àmbits sectorials específics de forma prèvia a l'estudi i implementació d'una actuació específica orientats a l'ampliació de l'oferta d'habitatge assequible. Els treballs tindran per objecte l'anàlisi, diagnosi i proposta d'alternatives per a facilitar la presa de decisions. Els estudis han de respondre preferentment a alguns del següents àmbits sectorials:

- Estratègies per a la mobilització i intervenció d'habitatges desocupats i situacions anòmales
- Estratègies per a la mobilització i optimització del parc públic d'habitatges
- Estratègies per a la promoció d'habitatges
- Estratègies per a a gestió d'habitatges.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat: complexitat tècnica, econòmica, temporal, metodològica i de gestió 30
Grau d'impacte i continuïtat: capacitat tècnica d'implementar les actuacions i de produir resultats esperats de forma sostenible 30
Grau de coherència: adequació del suport a les necessitats, les característiques i el marc estratègic del municipi 20
Grau de transferibilitat: potencial de generació d'aprenentatges i experiències d'interès per a altres ens locals 10
Nombre d'habitants de l'ens: preferència pels que tinguin menys població 10
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-148, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-148-19.pdf
Es recomanable adjuntar tota la documentació i estudis previs existents que permetin contextualitzar la sol·licitud.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: És recomanable contactar prèviament amb el centre gestor per a ampliar la informació sobre els l'àmbits sectorials de l'estudi.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El cost del treball serà cofinançat per l'ens local:
- de 0 a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- més de 50.000 habitants: 30%.
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui inferior a 1.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2007, de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge; Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, amb les modificacions posteriors; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, i les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 01/04/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Urbanisme i habitatge

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel. 934 022 932
o.habitatge@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19092