Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Espai de treball en matèria de planificació estratègica de cooperació al desenvolupament

Assistència tècnica als ajuntaments en el procés d'elaboració, implementació, seguiment i avaluació dels plans directors i de les orientacions estratègiques en matèria de cooperació al desenvolupament. El suport tècnic preveu la creació d'un espai de treball i d'intercanvi entre els ens locals per conèixer les seves necessitats, aportar coneixement i eines metodològiques i promoure la reflexió i millora continua. Inclou:
- Assessorament tècnic continuat
- Reunions de treball periòdiques
- Lliurament d'un informe anual.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants

Requisits de concessió:
Designar un referent tècnic amb disponibilitat per assistir i participar en les reunions i espai de treball
Es imprescindible que l'ens estigui en procés d'elaboració i/o disposi d'un pla director o d'unes orientacions estratègiques en matèria de cooperació al desenvolupament en fase d'implementació i/o avaluació
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Document de designació d'un tècnic municipal per assistir i participar en les reunions i espai de treball.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - Cal que l'ens faciliti l'assistència i participació d'un tècnic municipal en les reunions i espai de treball.
- Cal que l'ens lliuri el document estratègic de cooperació al desenvolupament vigent, en el cas que no s'hagi fet amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
  • Llei 26/2001 de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Cooperació al Desenvolupament

Tel. 934 022 504
o.cooperaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19087