Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc

Suport econòmic a les estructures bàsiques per al funcionament dels serveis locals d'ocupació (SLO) que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc, amb l'objectiu de dinamitzar el mercat de treball en l'àmbit local.

El fons proporciona estabilitat a la contractació de les plantilles tècniques dels SLO (la major part, cofinançades a través de subvencions), la qual cosa assegura la prestació contínua del servei a les persones en situació d'atur o en millora de l'ocupació i a les empreses que busquen candidats per cobrir llocs de treball vacants.
El càlcul es realitza de la manera següent:

- L'ajut és el resultant de multiplicar les actuacions ponderades de cada SLO per l'import per actuació, segons el tram poblacional.
- Les actuacions ponderades es calculen tenint en compte les actuacions totals realitzades en els darrers 12 mesos (font: Plataforma Telemàtica Xaloc), que es ponderen segons la metodologia de treball de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (Xaloc), i que corresponen a les tipologies següents d'actuacions: amb empreses, amb persones en situació d'atur o en millora de l'ocupació.
- L'import per actuació segons el tram poblacional es calcula a partir del pressupost aprovat per a aquest recurs per a cada tram.
- El tram poblacional es basa en el nombre d'habitants, segons el padró vigent en el moment d'aprovació del Catàleg (font: Idescat):
. Entitats locals de més de 50.000 habitants
. Entitats locals amb una població compresa entre 20.001 i 50.000 habitants
. Entitats locals amb una població compresa entre 10.001 i 20.000 habitants
. Entitats locals amb una població compresa entre 5.000 i 10.000 habitants
. Entitats locals de menys de 5.000 habitants.

Imports màxim i mínim d'ajut: 95.000 euros i 5.000 euros, respectivament.

No es concedirà l'ajut a aquelles entitats amb un import resultant inferior a 5.000 euros.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: S'estableixen les condicions següents:
- Conveni de col·laboració entre l'ens i la Diputació per a la posada a disposició de la Plataforma Telemàtica Xaloc, vigent a 1 de gener de 2019
- Adhesió de l'ens local al Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC) (BOPB 30 de desembre de 2015)
- Realització i registre d'un nombre igual o superior a 1.000 actuacions, durant un període de 12 mesos.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-19, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C3-002-19.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de feina que les estructures tècniques dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.
Capítol 2. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de feina que les estructures tècniques dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.
Capítol 4. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de feina que les estructures tècniques dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.

Despeses directes elegibles:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc.
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc.

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost de despeses directes elegible
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf

Dades tècniques C4-042, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-042-19.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2019
Justificació 2019: 01/02/2020 a 30/04/2020
Altres condicions d'execució i justificació: - A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 0,75. Per a un cost total justificat inferior, s'haurà d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- Més informació: www.diba.cat/web/economieslocals

Donar resposta al 100% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 2 dies hàbils des de la seva formulació.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 2 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat administrativa del tràmit de justificació siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació; Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors; Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel. 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19081