Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Elaboració o actualització de la cartografia topogràfica urbana digital 3D E = 1:1.000

L'objectiu és l'actualització de la cartografia topogràfica urbana digital 3D E = 1:1.000 i la seva posterior cessió d'ús a l'ajuntament. Aquesta cartografia està elaborada segons el plec de condicions tècniques aprovat per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya. Serveix de base per al cadastre, el planejament urbanístic i les xarxes de serveis, entre d'altres, i està preparada per a sistemes d'informació geogràfica. Es realitza per fotogrametria i treball de camp, i s'edita en formats DGN, DWG i PDF georeferenciat estructurat per capes.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Antiguitat de la cartografia topogràfica digital urbana E = 1:1.000 existent superior a sis anys
- Antiguitat > 6 anys: [70 punts].
- Antiguitat = 6 anys: [60 punts].
- Antiguitat = 5 anys: [40 punts].
- Antiguitat < 5 anys: [0 punts].
70
Previsions d'elaboració del planejament urbanístic i de revisions cadastrals
- Urgència per revisió de POUM [20 punts].
- Previsió de revisions cadastrals o altres projectes [10 punts].
30
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: L'actualització de la cartografia només es pot sol·licitar en els supòsits següents:
- Quan aquesta tingui una antiguitat superior a 6 anys.
- Quan tot i tenir una antiguitat de 5 anys es justifiqui la seva urgència per la revisió del planejament urbanístic o el cadastre.

Garantir que un mínim del 95% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 90% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'atenció personalitzada rebuda de la Diputació de Barcelona siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del cadastre immobiliari; Reial Decret 1545/2007, de 23 de novembre, pel qual es regula el sistema cartogràfic nacional; Decret 62/2010, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Pla Cartogràfic de Catalunya; Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d'informació geogràfica a Espanya.
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 31/05/2019
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local

Tel. 934 022 036
ot.cartosig@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19080