Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Salut pública

Elaboració de plans locals de salut

L'objectiu del recurs és fomentar l'elaboració de plans de salut des d'una perspectiva transversal i integradora, i orientats a la reducció de les desigualtats en salut.
L'ajut econòmic està destinat als ajuntaments que hagin adquirit el compromís polític d'elaborar el pla i que disposin d'estructura tècnica en l'àmbit de salut pública per liderar i coordinar el procés d'elaboració del Pla Local de Salut.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte segons les dades aportades al formulari de dades tècniques associat a la sol·licitud
50
Dotació de recursos humans adscrits a la Regidoria de Salut Pública
40
Formació en l'àmbit de la planificació i avaluació de les polítiques de salut pública
10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-048, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-048-19.pdf
- Acord del Ple, de la Junta de Govern, o decret d'alcaldia en el que, a més del compromís polític per elaborar el Pla local de salut, es designi un responsable tècnic del projecte.
- Proposta tècnica que reculli les activitats a realitzar, els recursos humans i econòmics assignats i el calendari previst.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1. A excepció de: Despeses de personal no adscrit a la Regidoria de Salut Pública.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-19. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-001-19.pdf
- C4-002-19. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-002-19.pdf
- C4-003-19. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-003-19.pdf
- C4-004-19. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-004-19.pdf
- C4-005-19. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/216744358/C4-005-19.pdf

Descripció o memòria detallada de les activitats realitzades.
Període d'execució i justificació: Execució: 01/01/2019 a 31/12/2019
Justificació 2019: 01/02/2020 a 31/03/2020
Altres condicions d'execució i justificació: - S'exclouran els programes, projectes i /o activitats prioritzades en el Pla de Salut que puguin ser objecte de suport econòmic per altres recursos inclosos al Catàleg 2019 del Servei de Salut Pública.
- Si s'elabora material de difusió en qualsevol format caldrà que, abans d'incorporar el logotip de la Diputació de Barcelona, es trameti el material al Servei de Salut Pública per a la seva validació.

Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Salut pública

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel. 934 022 468
s.salutp@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19079