Fitxa del recurs

Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial
Administració local

Elaboració de la nòmina municipal en entorn web

Amb l'objectiu d'oferir recursos per als tràmits, s'ofereix la gestió informatitzada de les nòmines municipals i dels productes i serveis vinculats, com ara els següents:
- Afiliació, alta, cotització o qualsevol dels tràmits davant la TGSS a través del sistema RED
- Formalització de contractes de treball i comunicació a través del portal contrat@ SEPE
- Elaboració de rebuts de salari i documents de cotització
- Gestió de l'IRPF
- Comunicació de seguiments d'incapacitats temporals i accidents de treball
- Elaboració de la documentació per a la tramitació de la prestació d'atur, maternitat i pagament directe
- Gestió i assessorament en incidències de la nòmina
- Formació d'usuaris en l'ús de la plataforma.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Que compleixin els requisits establerts en el Conveni d'Encomana de Gestió Aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: - Les plantilles de personal (incloent les vacants) i el volum de nòmines han de tenir, com a màxim, 50 treballadors de valor mitjà en els darrers 12 mesos.
- L'encomana de gestió requereix la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'ajuntament i la Diputació de Barcelona, l'alta o la modificació del fitxer de dades personals referents a la gestió de la nòmina municipal davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la signatura de les autoritzacions administratives corresponents per actuar davant dels organismes competents.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Garantir que un mínim del 85% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'estatut bàsic de l'empleat públic; Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de la seguretat social;Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de seguretat social; Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 31/12/2019
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència Direcció i Administració de Recursos Humans

Tel. 934 049 360
s.arhsg@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19077