Fitxa del recurs

Àrea de Feminismes i Igualtat
Igualtat i sostenibilitat social

Eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes

Desenvolupament d'eines, metodologies i programes que permetin als ens locals millorar la coordinació professional, el treball en xarxa i la resposta envers les violències masclistes. Inclou suport per a l'elaboració o l'actualització de:
- Protocols locals d'actuació en violències masclistes
- Protocols interns d'actuació davant l'assetjament sexual o per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere a l'àmbit laboral
- Protocols locals d'actuació davant les violències sexuals en espais públics d'oci


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció i planificació
- Antecedents locals en l'àmbit d'igualtat i justificació de l'interès de l'ens local en l'actuació sol·licitada, màxim [20 punts].
- Calendari previst i grau d'implicació d'altres agents (ens locals, ciutadania, entitats...) en l'actuació, màxim [20 punts].
40
Dotació i organització de recursos personals (dedicació i formació) per garantir la viabilitat de l'actuació
- Dedicació personal tècnic, màxim [20 punts].
- Formació específica, màxim [10 punts].
30
Existència d'antecedents: valoració de la primera demanda d'aquest recurs
- Sol·liciten un primer protocol [30 punts].
- Ja disposen d'un protocol [5 punts].
30
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 25
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-032, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-032-19.pdf
Protocol d'actuació violència masclista anterior (o esborrany en procés de redacció).
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

El 100% de les assistències s'han de finalitzar en un termini màxim de 11 mesos des de la seva comunicació d'aprovació al PMT.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 11 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista; Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials de Catalunya.
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei de Polítiques d'Igualtat

Tel. 934 049 095
o.politiquesigualtat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19075