Fitxa del recurs

Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Igualtat i sostenibilitat social

Eines de gestió del copagament del servei d'atenció domiciliària

S'ofereixen als ens locals eines per al desenvolupament del model de copagament del servei d'atenció domiciliària (SAD). Es pren com a referència el model elaborat per la Diputació de Barcelona basat en els principis d'equitat, progressivitat i corresponsabilitat.
L'actuació requereix la voluntat, per part de l'ens local, d'aplicar copagament a les persones usuàries del SAD.
Objectius:
- Capacitar els ens locals en la implementació del model de copagament
- Oferir instruments específics per facilitar-ne la gestió.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens
Dimensió poblacional 25 punts:
- 20.000 o més habitants [25 punts].
- de 10.000 a 19.999 habitants [15 punts].
- menys de 10.000 habitants [10 punts].

Professionals SAD fins a 25 punts:
- Gestor o tècnic SAD fins a [25 punts].
- Professional parcialment dedicat a SAD [10 punts].
50
Grau de concreció de la demanda en termes de definició, objectius i resultats esperats
- Si omple detalladament l'apartat 3 de la demanda [50 punts].
- Si l'apartat 3 recull informació poc detallada [ 25 punts].
- Si l'apartat 3 no recull informació [0 punts].
50
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 20
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-027, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-027-19.pdf
Altres condicions: - A l'apartat d'observacions de la sol·licitud electrònica, especifiqueu la relació nominal d'altres ens beneficiaris, si escau.
- La prestació del recurs abastarà el període plurianual que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Garantir que un mínim del 85% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència; Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
02/01/2019 a 31/12/2019
Recurs material Recurs material
Provisió de béns, equips i subministraments

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Suport als Serveis Socials Bàsics

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19074