Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Inclusió social i lluita contra la pobresa

Dret a l'alimentació

Suport tècnic en el disseny i desenvolupament de projectes socials de suport a famílies vulnerables des d'una perspectiva integral de l'alimentació que contempli una estratègia política transversal, i inclogui els àmbits de benestar social, salut, sostenibilitat, promoció econòmica i comerç.
L'assessorament també pot comportar suport en el desenvolupament, implementació i gestió de projectes i serveis d'alimentació específics, innovadors i des d'una vessant comunitària.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens
Tècnic/a referent amb dedicació al projecte, documentació tècnica existent elaborada anteriorment i projectes implantats:

- Si es compleixen els 3 requisits [40 punts].
- Si es compleixen 2 dels requisits [25 punts].
- Si no es compleix cap dels requisits [0 punts].
40
Existència d'antecedents: recursos atorgats en anys anteriors per promoure la rotació dels ens locals
- No han rebut assistència en projectes similars en els 5 anys anteriors [30 punts].
- No han rebut assistència en projectes similars en els 3 anys anteriors [20 punts].
- No han rebut assistència en els 2 anys anteriors [5 punts].
30
Treball en xarxa amb altres actors
Grau de transversalitat del projecte assessorat:
- Hi participen com a mínim 3 agents diferents de l'ens local (departaments municipals i entitats socials) [30 punts].
- Hi participen 2 agents diferents de l'ens local [20 punts].
- Hi participa 1 sol agent de l'ens local [10 punts].
30
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-013, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-013-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei d'Acció Social. El recurs "Espais d'intercanvi de plans locals d'acció comunitària inclusiva" no comptabilitza en aquest màxim.
Altres condicions: Es dona el recurs fins a un màxim de 4 sol·licituds amb millor puntuació. En cas d'empat, s'atorga per ordre d'entrada.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19073