Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Joventut

Disseny de plans locals de joventut

Acompanyament adreçat a personal tècnic local per tal que adquireixin els recursos necessaris per a l'elaboració de la fase de disseny d'un pla local de joventut. Es pretén que, en acabar l'acompanyament, cada professional hagi pogut redactar, efectivament, el disseny corresponent al seu ens local. El suport implica la presència del tècnic o tècnica referent durant 10 sessions que tenen una durada global de 50 hores. L'acompanyament presencial es complementa amb un suport en línia per facilitar a cada professional la feina de redacció.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Diagnosi del Pla Local de Joventut
- L'ens local ha de disposar de la diagnosi del seu Pla Local de Joventut en el moment d'iniciar-se la prestació del recurs.
Recursos Humans
- L'ens ha de disposar d'un mínim d'una persona dedicada total o parcialment a les polítiques locals de joventut.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-037, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/219566723/C1-037-19.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: L'ens local ha de presentar a través del Portal de tràmits (PMT) una còpia del disseny del Pla local de joventut elaborat.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 5 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
  • Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut de Catalunya; Decret 90/2013 de 29 de gener, pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
02/01/2019 a 07/02/2019
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Pla Jove

Tel. 934 022 556
o.plaj@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
19072